Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học Tiếng Anh Toefl Grammar

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
[TOEFL GRAMMAR REVIEW!] TIENGANHONLINE.NET

Mục lục
Grammar Review _______________________________________________ 8
Quán từ không xác định "a" và "an"_________________________________ 9
Quán từ xác định "The" _________________________________________ 10
Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 13
Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ 14
Sở hữu cách __________________________________________________ 15
Verb ________________________________________________________ 16
1.

2.

3.

Present ______________________________________________________ 16

1)
2)
3)
4)

Simple Present ____________________________________________________________________________ 16
Present Progressive (be + V-ing) ______________________________________________________________ 16
Present Perfect : Have + PII _________________________________________________________________ 16
Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________ 17

1)
2)
3)
4)

Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________ 17
Past Progresseive: Was/Were + V-ing __________________________________________________________ 17
Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________ 18
Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing___________________________________________________ 18

1)
2)
3)
4)

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form __________________________________________ 18
Near Future ______________________________________________________________________________ 19
Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________ 19
Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________ 19

Past _________________________________________________________ 17

Future _______________________________________________________ 18

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ _______________________________ 20
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ _____________________ 21
1.

Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 21

2.

Cách sử dụng None và No ________________________________________ 21

3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không) __________________________________________________________ 22
4.

V-ing làm chủ ngữ ______________________________________________ 22

5.

...
[TOEFL GRAMMAR REVIEW!]
TIENGANHONLINE.NET
1
Mục lục
Grammar Review _______________________________________________ 8
Quán từ không xác định "a" và "an" _________________________________ 9
Quán từ xác định "The" _________________________________________ 10
Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 13
Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ 14
Sở hữu cách __________________________________________________ 15
Verb ________________________________________________________ 16
1. Present ______________________________________________________ 16
1) Simple Present ____________________________________________________________________________ 16
2) Present Progressive (be + V-ing) ______________________________________________________________ 16
3) Present Perfect : Have + PII _________________________________________________________________ 16
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________ 17
2. Past _________________________________________________________ 17
1) Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________ 17
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing __________________________________________________________ 17
3) Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________ 18
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing ___________________________________________________ 18
3. Future _______________________________________________________ 18
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form __________________________________________ 18
2) Near Future ______________________________________________________________________________ 19
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________ 19
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________ 19
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ _______________________________ 20
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ _____________________ 21
1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 21
2. Cách sử dụng None và No ________________________________________ 21
3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không) __________________________________________________________ 22
4. V-ing làm chủ ngữ ______________________________________________ 22
5. Các danh từ tập thể _____________________________________________ 22
6. Cách sử dụng a number of, the number of: ___________________________ 23
7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều __________________________________ 23
8. Thành ngữ there is, there are ______________________________________ 23
Đại từ _______________________________________________________ 25
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) ______________________________________ 25
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ ________________________________________ 25
3. Tính từ sở hữu _________________________________________________ 25
4. Đại từ sở hu __________________________________________________ 26
5. Đại từ phản thân _______________________________________________ 26
Tân ngữ _____________________________________________________ 27
Tài liệu học Tiếng Anh Toefl Grammar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học Tiếng Anh Toefl Grammar - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Tài liệu học Tiếng Anh Toefl Grammar 9 10 996