Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu IELTS

Được đăng lên bởi vantruc2010
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Muc luc
1.

Advertising ........................................................................................................................................... 2

2.

Animal rights ........................................................................................................................................ 3

3.

Cities ..................................................................................................................................................... 4

4.

Crime..................................................................................................................................................... 5

5.

Education .............................................................................................................................................. 8

6.

Environment ....................................................................................................................................... 14

7.

Family ................................................................................................................................................. 17

8.

Gender ................................................................................................................................................ 18

9.

Genetic Engineering ........................................................................................................................... 19

10. Global issues ....................................................................................................................................... 20
11. Government and Society ................................................................................................................... 22
12. Guns and Weapons ............................................................................................................................ 23
13. Health ................................................................................................................................................. 25
14. Housing and Architecture .................................................................................................................. 27
15. Language............................................................................................................................................. 27
16. Money..........................................................................................................................................
Muc luc
1. Advertising ........................................................................................................................................... 2
2. Animal rights ........................................................................................................................................ 3
3. Cities ..................................................................................................................................................... 4
4. Crime..................................................................................................................................................... 5
5. Education .............................................................................................................................................. 8
6. Environment ....................................................................................................................................... 14
7. Family ................................................................................................................................................. 17
8. Gender ................................................................................................................................................ 18
9. Genetic Engineering ........................................................................................................................... 19
10. Global issues ....................................................................................................................................... 20
11. Government and Society ................................................................................................................... 22
12. Guns and Weapons ............................................................................................................................ 23
13. Health ................................................................................................................................................. 25
14. Housing and Architecture .................................................................................................................. 27
15. Language ............................................................................................................................................. 27
16. Money ................................................................................................................................................. 28
17. Personality .......................................................................................................................................... 28
18. Sport and Leisure ............................................................................................................................... 29
19. Television, Internet, Phones .............................................................................................................. 31
20. Tourism ............................................................................................................................................... 32
21. Traditional vs Modern ........................................................................................................................ 33
22. Transport ............................................................................................................................................ 34
23. Water .................................................................................................................................................. 35
24. Work ................................................................................................................................................... 36
25. Enviroment ............................................................................................................................... 39
Tài liệu IELTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu IELTS - Người đăng: vantruc2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tài liệu IELTS 9 10 70