Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Ngoại ngữ Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI

Được đăng lên bởi Dương Bùi Thị
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3316 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI
Period 1+2 . TENSES

I.

Summary (Tóm tắt):

Tenses
Present
simple
Present
progressive

Affirmation (KĐ)
S + V(s-es)
(be): am- is- are

Negation (PĐ)
S + don’t/ doesn’t +V1
S+ am not/ isn’t/ aren’t

Interrogation (NV)

With

Do/Does + S+V1?
Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually,
after school, never,
often, sometimes,
always, ...
Now, at the present, at
the moment, at this
S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing Am/ Is/Are +S+V-ing? time, Look! Listen, !
Be careful!. Hurry up!

II. The differences between present simple and present progressive:
Present simple
1. Hành động có tính bền vững, luôn luôn đúng
theo thói quen, phong tục và khả năng:
- I work in New York.

Present progressive
1. Hành động có tính tạm thời, không thường xuyên:
(today, this week, this year...)
- I’m working in New York for a few weeks.

2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang
nói:
I know you are busy now.

2. Không dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình
cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel,
look smell, taste, hear, expect, assume

3. Thời khoá biểu, lịch trình các chương trình:
The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.

3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:
- She is arriving at 11 o’clock.

4. Chân lý hiển nhi ên:
- It rains a lot in HCM City.

4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
He is always coming to class late.

III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.
3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.
4. Bees (make) …………………………honey.
5. They (get) …………………………on the scale now.
6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.
7. Look! Jane (play) ..................... the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.
8. I (not talk) …………………………to her at present.
9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?
- She (go) …………………………once a year.
10. .............. your friends (be)…………………… students? - Yes, they (be) ..........................
11. ................ the children (play…………………………in the park at the moment?
- No, they aren’t. They (learn) ..................................... to play the piano.
12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.
13. My mother (cook) ………………………a meal no...
Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI
Period 1+2 . TENSES
I. Summary (Tóm tắt):
Tenses Affirmation (KĐ) Negation (PĐ) Interrogation (NV) With
Present
simple
S + V(s-es)
(be): am- is- are
S + don’t/ doesn’t +V
1
S+ am not/ isn’t/ aren’t
Do/Does + S+V
1
?
Am/Is/Are + S+…?
Everyday, usually,
after school, never,
often, sometimes,
always, ...
Present
progressive
S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing Am/ Is/Are +S+V-ing?
Now, at the present, at
the moment, at this
time, Look! Listen, !
Be careful!. Hurry up!
II. The differences between present simple and present progressive:
Present simple Present progressive
1. Hành động có tính bền vững, luôn luôn đúng
theo thói quen, phong tục và khả năng:
- I work in New York.
2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang
nói:
I know you are busy now.
3. Thời khoá biểu, lịch trình các chương trình:
The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.
4. Chân lý hiển nhi ên:
- It rains a lot in HCM City.
1. Hành động có tính tạm thời, không thường xuyên:
(today, this week, this year...)
- I’m working in New York for a few weeks.
2. Không dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình
cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel,
look smell, taste, hear, expect, assume
3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:
- She is arriving at 11 o’clock.
4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
He is always coming to class late.
III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.
3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.
4. Bees (make) …………………………honey.
5. They (get) …………………………on the scale now.
6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.
7. Look! Jane (play) ..................... the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.
8. I (not talk) …………………………to her at present.
9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?
- She (go) …………………………once a year.
10. .............. your friends (be)…………………… students? - Yes, they (be) ..........................
11. ................ the children (play…………………………in the park at the moment?
- No, they aren’t. They (learn) ..................................... to play the piano.
12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.
13. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.
14. What…………your mother (do)……………. at this time? - She (make) ………………a dress.
15. ............. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?
- I don’t know. But she always (go) ......................... to the church on Sundays.
16. Hurry up! The bus (come) …………………………… .
19. The students (not be) …………………………in class at present.
20. She always (wash) …………………………the dishes after meals.
Tài Liệu Ngoại ngữ Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Ngoại ngữ Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI - Người đăng: Dương Bùi Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài Liệu Ngoại ngữ Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI 9 10 619