Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Được đăng lên bởi Tran Thanh Phong
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần 1: PHONETICS (NGỮ ÂM)
1. SOUNDS
2. STRESS - Một số quy tắc cơ bản để nhận biết trọng âm
Phần 2: WORD FORMATION ( CẤU TẠO TỪ )
A- MỘT SỐ CÁCH THÀNH LẬP LOẠI TỪ.
B- MỘT SỐ CẤU TRÚC NHẬN DIỆN LOẠI TỪ THƯỜNG GẶP:
Phần 3: ĐỌC HIỂU
1. BÀI ĐỌC HIỂU DẠNG CHỌN TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
2. BÀI ĐỌC HIỂU MỘT ĐOẠN VĂN
Phần 1: PHONETICS (NGỮ ÂM)

1

1. SOUNDS
CÁCH PHÁT ÂM "S" CUỐI : trong trường hợp danh từ số nhiều nhiều hoặc
động từ số ít.
/s/

Khi đi sau các phụ âm sau : /f/, /k/, /p/, /t/ ,//.
Ex: laughs, walks, cups, cats, tenths; books...

/ iz /

Khi đi sau các âm sau: /s/, /∫/, / t∫/, /z/, / ʒ,/, /ʤ /,. Hoặc các chữ
cái: s, x, z, ch, sh, ce, ge, se
Ex: washes , kisses , oranges.....

/z /

Không thuộc hai loại trên. Ex: bags , kids , days ...

Ngọai lệ: bình thường chữ s phát âm /s/, nhưng có những ngoại lệ cần nhớ:
- Chữ s đọc /z /trong các từ :busy, please, easy, present, desire, music, pleasant,
desert, choose, reason, preserve, poison..
-Chữ s đọc /'∫/ trong các từ sugar,sure
Exercise
1. A. proofs
B. books
C. points
D. days
2. A. asks
B. breathes
C. breaths
D. hopes
3. A. sees
B. sports
C. pools
D. trains
4. A. tombs
B. lamps
C. brakes
D. invites
5. A. books
B. floors
C. combs
D. drums
6. A. cats
B. tapes
C. rides
D. cooks
7. A. walks
B. begins
C. helps
D. cuts
8. A. shoots
B. grounds
C. concentrates
D. forests
9. A. helps
B. laughs
C. cooks
D. finds
10. A. hours
B. fathers
C. dreams
D. thinks
11. A. beds
B. doors
C. plays
D. students
12. A. arms
B. suits
C. chairs
D. boards
13. A. boxes
B. classes
C. potatoes
D. finishes
14. A. relieves
B. invents
C. buys
D. deals
15. A. dreams
B. heals
C. kills
D. tasks
16. A. resources
B. stages
C. preserves
D. focuses
17. A. carriages
B. whistles
C. assures
D. costumes
18. A. offers
B. mounts
C. pollens
D. swords
19. A. miles
B. words
C. accidents
D. names
20. A. sports
B. households
C. minds
D. plays
CÁCH PHÁT ÂM “ –ED” CUỐI : Đây là hình thức Past tense và Past
participle:
2

1. “-ed ” pronounced as / id /: sau / t, d / : Thường sau chữ t, d : .Ex: wanted; decided
2. “-ed ” pronounced as / t /: sau / k, f, p, s, ∫, t∫ , / hoặc chữ p, k, f, th, s, sh, ch, gh
:.Ex: asked; stopped; laughed...
3. “-ed ” pronounced as / d / : Trừ 2 trường hợp trên
: .Ex: moved; played;
raised, used,
Ngọai lệ: Đuôi -ed trong các tính từ sau được phát âm /id/: aged, learned, beloved,
blessed, naked, wicked, dogged, sacred, hatred, rugged, .....
Exercise
1. A. worked
2. A. kissed
3. A. confused
4. A. devoted
5. A. catched
6. A. agreed
7. ...
Phần 1: PHONETICS (NGỮ ÂM)
1. SOUNDS
2. STRESS - Một số quy tắc cơ bản để nhận biết trọng âm
Phần 2: WORD FORMATION ( CẤU TẠO TỪ )
A- MỘT SỐ CÁCH THÀNH LẬP LOẠI TỪ.
B- MỘT SỐ CẤU TRÚC NHẬN DIỆN LOẠI TỪ THƯỜNG GẶP:
Phần 3: ĐỌC HIỂU
1. BÀI ĐỌC HIỂU DẠNG CHỌN TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
2. BÀI ĐỌC HIỂU MỘT ĐOẠN VĂN
Phần 1: PHONETICS (NGỮ ÂM)
1
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9 - Người đăng: Tran Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9 9 10 944