Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Ôn Thi Tiếng Anh B1

Được đăng lên bởi nguyentranhonglan
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 5566 lần   |   Lượt tải: 37 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA KHỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

`

Tài liệu hướng dẫn ôn thi

ANH VĂN B1
(dành cho học viên cao học)



 

BAN BIÊN SOẠN

Lưu hành nội bộ
Tháng 8, 2011

MỤC LỤC
ĐỌC HIỂU..........................................................................................
Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng................................................
Phần 2: Đọc biểu bảng...............................................................................
Phần 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi....................................................
Phần 4: Đọc và điền khuyết.......................................................................

VIẾT....................................................................................................
Phần 1: Chuyển đổi câu (theo gợi ý)..........................................................
Phần 2: Viết thư ........................................................................................

NGHE .................................................................................................
Phần 1: Nghe và xác nhận thông tin đúng /sai...........................................
Phần 2: Nghe và điền khuyết ....................................................................

NÓI
Phần 1: Giới thiệu bản thân........................................................................
Phần 2: Trình bày 1 chủ đề .......................................................................
Phần 3 Thảo luận.......................................................................................

2

ĐỌC HIỂU





Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng
Phần 2: Đọc biểu bảng
Phần 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
Phần 4: Đọc và điền khuyết

3

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. GRAMMAR
Choose the best answer to complete each sentence. Circle the answer (A, B, C, or D) for
your choice.
1.

Vinaexpo ____________ an international exhibition for wine and spirits business.
A. is
B. are
C. be
D. being

2.

Carla ____________ from an old Italian family of winemakers in Cosenza and she knows a lot
about marketing wine.
A. come
B. comes
C. is coming
D. has come

3.

On busy Mahatma Gandhi road, hundreds of small shops ____________ everything from gold
to hot food. (correct)
A. selling
B. are selling
C. are sold
D. sell

4.

Today they ____________ a meeting with an olive oil supplier in Seville.
A. are
B. are having
C. having
D. have

5.

Are you free on Wednesday?
Well, I ____________...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA KHỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
`
Tài liệu hướng dẫn ôn thi
ANH VĂN B1
(dành cho học viên cao học)
BAN BIÊN SOẠN
Lưu hành nội bộ
Tháng 8, 2011
Tài Liệu Ôn Thi Tiếng Anh B1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Ôn Thi Tiếng Anh B1 - Người đăng: nguyentranhonglan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tài Liệu Ôn Thi Tiếng Anh B1 9 10 508