Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi pttruclam94
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 1)
CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO, SO..THAT,
SUCH..THAT, ENOUGH:
1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT:
N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> ĐẠI TỪ + BE ......
Cách làm :
Thêm such (a,an) đem tính từ xuống, đem danh từ xuống, từ that trở đi viết
lại hết.
=> ĐẠI TỪ + BE SUCH (A,AN) ADJ + N + THAT CLAUSE
The book is so interesting that I have read it many times.
It is .....
=> It is such an interesting book that I have read it many times.
Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an
2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :
Đề có dạng : S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> S + BE + TOO....
Cách làm :
Thêm tính từ vào, bỏ can't, couldn't lấy từ động từ trở đi
Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb
Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi
=> S + BE + TOO + adj + (FOR SB) TO INF ...
The water is so hot that I can't drink it.
=> The water is too.....
=> The water is too hot for me to drink.
- Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là
việc quên thêm túc từ vào và chia sai thì.
3) ĐỔI TỪ TOO ...TO .. SANG ENOUGH:
Đề thường có dạng : S + BE + TOO + ADJ + TO INF......
=> S + BE NOT .....
Cách làm :
- Dùng tính từ phản nghĩa + enough
- Viết lại hết phần sau
He is too weak to run fast
=> He isn't ....
=> He isn't strong enough to run fast.
Ghi chú :Trong tất cả các cấu trúc trên nếu chổ BE là V thì ADV sẽ thay cho
ADJ

Bài tập 1: Viết lại câu không thay đổi nghĩa:
1) The room is so tidy that it took us one hour to clean it.
=> It is ....
2) The man is so fool that no one took any notice of him.
=> He is ....
3) The film is so long that they can't broadcast it on one night.
=> It is .....
4) The books are so interesting that we have read them many times.
=> They are.....
5) The news was so bad that she burst into tears on hearing it.
=> It was....
6) The food was so hot that it turned my tongue.
=> It was.....
7) There is so much rain that we can't go out.
=> There is such....
8) The boy is so fat that every calls him Stuffy.
=> He is ....
9) The milk is so excellent that all the children want some more.
=> It is ....
10) The weather was so warm that they had a walk in the garden.
=> It was....
11) There were so many people in the hall that we couldn't see him.
=> There were such...
12) The match was so exciting that all the fans shouted loudly.
=> It was...
13) They drank so much coffee that they couldn't sleep all night.
=> They drunk such.....
14) Alice had so m...
Ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (phần 1)
CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO, SO..THAT,
SUCH..THAT, ENOUGH:
1) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG SUCH ....THAT:
N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> ĐẠI TỪ + BE ......
Cách làm :
Thêm such (a,an) đem tính từ xuống, đem danh từ xuống, từ that trở đi viết
lại hết.
=> ĐẠI TỪ + BE SUCH (A,AN) ADJ + N + THAT CLAUSE
The book is so interesting that I have read it many times.
It is .....
=> It is such an interesting book that I have read it many times.
Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a, an
2) ĐỔI TỪ SO ..THAT SANG TOO...TO :
Đề có dạng : S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> S + BE + TOO....
Cách làm :
Thêm tính từ vào, bỏ can't, couldn't lấy từ động từ trở đi
Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb
Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi
=> S + BE + TOO + adj + (FOR SB) TO INF ...
The water is so hot that I can't drink it.
=> The water is too.....
=> The water is too hot for me to drink.
- Nếu đổi nguợc lại từ TOO...TO sang SO ..THAT thì thường sai nhất là
việc quên thêm túc từ vào và chia sai thì.
3) ĐỔI TỪ TOO ...TO .. SANG ENOUGH:
Đề thường có dạng : S + BE + TOO + ADJ + TO INF......
=> S + BE NOT .....
Cách làm :
- Dùng tính từ phản nghĩa + enough
- Viết lại hết phần sau
He is too weak to run fast
=> He isn't ....
=> He isn't strong enough to run fast.
Ghi chú :Trong tất cả các cấu trúc trên nếu chổ BE là V thì ADV sẽ thay cho
ADJ
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh - Người đăng: pttruclam94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 9 10 897