Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tiếng anh - Những từ dễ gây nhầm lẫn

Được đăng lên bởi loanbach
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những từ dễ gây nhầm lẫn
Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm:
•

angel (N) = thiên thần

•

angle (N) = góc (trong hình học)

•

cite (V) = trích dẫn

•

site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

•

sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn
thấy

•

dessert (N) = món tráng miệng

•

desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ

•

later (ADV) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)

•

latter (ADJ) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người
trước.

•

principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

•

principle (N) = nguyên tắc, luật lệ

•

affect (V) = tác động đến

•

effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại

•

already (Adv) = đã

•

all ready = tất cả đã sẵn sàng.

•

among (prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên)

•

between...and giữa...và (chỉ dùng cho 2 người/vật)
Lưu ý: between...and cũng còn được dùng để chỉ vị trí chính xác của một quốc gia nằm
giữa những quốc gia khác cho dù là > 2
Vietnam lies between China, Laos and Cambodia.
Between còn được dùng cho các quãng cách giữa các vật và các giới hạn về mặt thời
gian.
Difference + between (not among)
What are the differences between crows, rooks, and jackdaws.
Between each + noun (-and the next) (more formal)
We need 2 meters between each window.
There seems to be less and less time between each birthday (and the next).
Devide + between (not among)
He devided his money between his wife, his daughter, and his sister.

Share + between/among
He shared the food between/among all my friend.
•

consecutive (Adj) liên tục (không có tính đứt quãng)

•

successive (Adj) liên tục (có tính cách quãng)

•

emigrant (N) người di cư, (V) -> emigrate from

•

immigrant (N) người nhập cư; (V) immigrate into

•

formerly (Adv) trước kia

•

formally (Adv) chỉnh tề (ăn mặc); (Adv) chính thức

•

historic (Adj) nổi tiếng, quan trọng trong lịch sử
The historic spot on which the early English settlers landed in North America
(Adj) mang tính lịch sử.
historic times

•

historical (Adj) thuộc về lịch sử
Historical reseach, historical magazine
(Adj) có thật trong lịch sử
Historical people, historical events

•

hepless (Adj) vô vọng, tuyệt vọng

•

useless (Adj) vô dụng

•

imaginary = (Adj) không có thật, tưởng tượng

•

imaginative = (Adj) phong phú, bay bổng về trí tưởng tượng

•

Classic (adj) chất lượng cao: a cl...
Những từ dễ gây nhầm lẫn
Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm:
angel (N) = thiên thần
angle (N) = góc (trong hình học)
cite (V) = trích dẫn
site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).
sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn
thấy
dessert (N) = món tráng miệng
desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ
later (ADV) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)
latter (ADJ) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người
trước.
principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
principle (N) = nguyên tắc, luật lệ
affect (V) = tác động đến
effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại
already (Adv) = đã
all ready = tất cả đã sẵn sàng.
among (prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên)
between...and giữa...và (chỉ dùng cho 2 người/vật)
Lưu ý: between...and cũng còn được dùng để chỉ vị trí chính xác của một quốc gia nằm
giữa những quốc gia khác cho dù là > 2
Vietnam lies between China, Laos and Cambodia.
Between còn được dùng cho các quãng cách giữa các vật và các giới hạn về mặt thời
gian.
Difference + between (not among)
What are the differences between crows, rooks, and jackdaws.
Between each + noun (-and the next) (more formal)
We need 2 meters between each window.
There seems to be less and less time between each birthday (and the next).
Devide + between (not among)
He devided his money between his wife, his daughter, and his sister.
Tài liệu tiếng anh - Những từ dễ gây nhầm lẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tiếng anh - Những từ dễ gây nhầm lẫn - Người đăng: loanbach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu tiếng anh - Những từ dễ gây nhầm lẫn 9 10 525