Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tiếng anh toeic

Được đăng lên bởi linhlonita97
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 

Báo	  cáo	  kinh	  tế	  tài	  chính	  
Việt	  Nam	  

2011
	  

	  

	  

MỤC	  LỤC	  
	  
	  

DANH	  MỤC	  BẢNG	  .............................................................................................................................	  3	  
DANH	  MỤC	  HÌNH	  .............................................................................................................................	  4	  
DANH	  MỤC	  TỪ	  VIẾT	  TẮT	  ..............................................................................................................	  6	  
LỜI	  NÓI	  ĐẦU	  .....................................................................................................................................	  8	  
GIỚI	  THIỆU	  CHUNG	  .........................................................................................................................	  9	  
PHẦN	  I.	  DIỄN	  BIẾN	  KINH	  TẾ	  THẾ	  GIỚI	  ...................................................................................	  10	  
1.	   TỔNG	  QUAN	  KINH	  TẾ	  THẾ	  GIỚI	  NĂM	  2011	  ........................................................................................	  10	  
2.	   DIỄN	  BIẾN	  GIÁ	  CẢ	  MỘT	  SỐ	  MẶT	  HÀNG	  .................................................................................................	  18	  
3.	   ẢNH	  HƯỞNG	  ĐẾN	  KINH	  TẾ	  VIỆT	  NAM	  ................................................................................................	  22	  
PHẦN	  II.	  DIỄN	  BIẾN	  KINH	  TẾ	  VIỆT	  NAM	  ................................................................................	  25	  
1.	   TỔNG	  QUAN	  KINH	  TẾ	  VIỆT	  NAM	  ..........................................................................................................	  25	  
2.	   TÌNH	  HÌNH	  KHU	  VỰC	  SẢN	  XUẤT	  ............................................................................................................	  29	  
2.1.	   Tổng	  cung	  của	  nền	  kinh	  tế	  ........................................................................................................	  29	  
2.2.	   Tổng	  cầu	  của	  nền	  kinh	  tế	  ...........................................................................................................	  35	  
2.3.	   Ước	  tính	  sản	  lượng	  tiềm	  năng	  ..................................................
!
Báo$cáo$kinh$tế$tài$chính$
Việt$Nam$
2011
! !
tài liệu tiếng anh toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tiếng anh toeic - Người đăng: linhlonita97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
tài liệu tiếng anh toeic 9 10 737