Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Toeic

Được đăng lên bởi linhha1069
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 17 lần
WORD

PRONUNCIATION

DEFINITION

O
observing a match

observing /əb’zə:viɳ/

quan sát một trận đấu

offering someone a meal

offering /’ɔfəriɳ/

cung cấp cho ai đó một bữa ăn

opening a drawer

opening /’oupniɳ/

mở một ngăn kéo

operating heavy machinery

operate /’ɔpəreit/

vận hành máy móc nặng

ordering some food from a menu order /’ɔ:də/
organizing some paper

organize /’ɔ:gənaiz/

đặt hàng một số thực phẩm từ thực
đơn
Sắp xếp một số giấy tờ

P
packing away some poles

pack /pæk/

đóng gói một số cột

packing for a trip

pack /pæk/

đóng gói cho một chuyến đi

painting a picture

/peint/

vẽ một bức tranh

parking one’s bike in a rack

/pɑ:k/

đỗ xe đạp của ai vào giá để xe

passing a box to another

/pɑ:s/

Chuyển một chiếc hộp cho ai đó

paying for the item

/pei/

trả tiền cho các sản phẩm

pedaling down the street

/’pedl/

đạp xe xuống đường phố

photographing the scenery

/’foutəgrɑ:f/

chụp ảnh phong cảnh

picking up pastries from the trays /pik/ /’peistri/ /trei/

chọn bánh ngọt từ các khay

picking vegetables in a field

chọn rau trong một khu vực

/pik/

pilling some books on the shelves /pil/

chồng một số cuốn sách lên kệ

piloting a boat out to sea

/’pailət/

dẫn tàu ra biển

placing a coin in the slot

/pleis/

đặt một đồng xu vào khe

planting a garden in front of the /plɑ:nt/
store

trồng một khu vườn ở phía trước cửa
hàng

playing a musical instrument

/plei/

chơi một nhạc cụ

plugging in a machine

/plʌg/

cắm điện vào máy tính

pointing a finger to the monitor

/pɔint/

chỉ một ngón tay lên màn hình

polishing a window

/’pouliʃ/

đánh bóng cửa sổ

posing for a picture

/pouz/

sắp đặt tư thế cho một bức ảnh

posting a notice on the window

/poust/

đăng một thông báo trên cửa sổ

pouring drinks into glasses

/pɔ:/

rót đồ uống vào ly

preparing food in two pans

/pri’peə/

chuẩn bị thức ăn trong hai chảo

pulling a cart

/pul/

kéo một giỏ hàng

purchasing loaves of the bread

/’pθ:tʃəs/

mua ổ bánh mì

pushing a cart through the line

/puʃ/

đẩy một chiếc xe qua các hàng

putting a key into a lock

/put/

đặt một chìa khóa vào ổ khóa

putting away one’s instruments

/put/

putting down one’s pen

/put/

đặt bút của ai xuống

putting on sweaters

/put/ /’swetə/

mặc áo len

putting up a poster

/put/

dán 1 tấm áp phích
R

racing down the street

/reis/

phóng xe xuống đường

raising sales

/reiz/

nâng cao doanh số bán hàng

raking the leaves

/reik/

cào lá

reaching across the table

/ri:tʃ/

di qua cái bàn

reaching for an i...
WORD
PRONUNCIATION
DEFINITION
O
observing a match
observing /əb’zə:viɳ/
quan sát một trận đấu
offering someone a meal
offering /’ɔfəriɳ/
cung cấp cho ai đó một bữa ăn
opening a drawer
opening /’oupniɳ/
mở một ngăn kéo
operating heavy machinery
operate /’ɔpəreit/
vận hành máy móc nặng
ordering some food from a menu
order /’ɔ:də/
đặt hàng một số thực phẩm từ thực
đơn
organizing some paper
organize /’ɔ:gənaiz/
Sắp xếp một số giấy tờ
P
packing away some poles
pack /pæk/
đóng gói một số cột
packing for a trip
pack /pæk/
đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture
/peint/
vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack
/pɑ:k/
đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another
/pɑ:s/
Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item
/pei/
trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street
/’pedl/
đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery
/’foutəgrɑ:f/
chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the trays
/pik/ /’peistri/ /trei/
chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field
/pik/
chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the shelves
/pil/
chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea
/’pailət/
dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot
/pleis/
đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of the
store
/plɑ:nt/
trồng một khu ờn phía trước cửa
hàng
playing a musical instrument
/plei/
chơi một nhạc cụ
plugging in a machine
/plʌg/
cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the monitor
/pɔint/
chỉ một ngón tay lên màn hình
polishing a window
/’pouliʃ/
đánh bóng cửa sổ
posing for a picture
/pouz/
sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
posting a notice on the window
/poust/
đăng một thông báo trên cửa sổ
Tài liệu Toeic - Trang 2
Tài liệu Toeic - Người đăng: linhha1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu Toeic 9 10 704