Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Toeic mới

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 3527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TESTS

100 TOEIC Preparation Tests
Index ......................................................................................

1

Advanced Level
1. Bearing Information .....................................................................

7

2. Cinemas .................................................................................

8

3. Cliches .................................................................................

9

4. Mistaken Identity .......................................................................

10

5. Speaking: At the Station ................................................................

11

6. Speaking: At the Supermarket ............................................................

12

7. Speaking: At the Theatre ................................................................

13

8. Speaking: The Broadcast .................................................................

14

9. What comes next (the bill) ..............................................................

15

10. Accounts ...............................................................................

16

11. Advertising ............................................................................

17

12. Agreements .............................................................................

18

13. Applying for that Job ..................................................................

19

14. Are You in Debt? .......................................................................

20

15. At the Computer ........................................................................

21

16. At the Office (1) ......................................................................

22

17. At the Office (2) ......................................................................

23

18. At the Shops ...........................................................................

24

19. Business ...............................................................................

25

20. Business Expressions (1) ...............................................................

26

21. Business Expressions (2) ...............................................................

27

22. Code of Practice .......................................................................

28

23. Computers ..............................................................................

29

24. Credit Card Holders ....................................................................

30

25. ...
PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net
TESTS
100 TOEIC Preparation Tests
Index ...................................................................................... 1
Advanced Level
1. Bearing Information .....................................................................
7
2. Cinemas .................................................................................
8
3. Cliches .................................................................................
9
4. Mistaken Identity .......................................................................
10
5. Speaking: At the Station ................................................................
11
6. Speaking: At the Supermarket ............................................................
12
7. Speaking: At the Theatre ................................................................
13
8. Speaking: The Broadcast .................................................................
14
9. What comes next (the bill) ..............................................................
15
10. Accounts ...............................................................................
16
11. Advertising ............................................................................
17
12. Agreements .............................................................................
18
13. Applying for that Job ..................................................................
19
14. Are You in Debt? .......................................................................
20
15. At the Computer ........................................................................
21
16. At the Office (1) ......................................................................
22
17. At the Office (2) ......................................................................
23
18. At the Shops ...........................................................................
24
19. Business ...............................................................................
25
20. Business Expressions (1) ...............................................................
26
21. Business Expressions (2) ...............................................................
27
22. Code of Practice .......................................................................
28
23. Computers ..............................................................................
29
24. Credit Card Holders ....................................................................
30
25. Employment and Training ................................................................
31
26. Finance ................................................................................
32
27. Finance (1) ............................................................................
33
28. Finance (2) ............................................................................
34
29. Finance (3) ............................................................................
35
30. Guarantees and Warranties ..............................................................
36
31. How to agree ...........................................................................
37
32. How to apologize .......................................................................
38
33. How to ask the way .....................................................................
39
1
Tài liệu Toeic mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Toeic mới - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Tài liệu Toeic mới 9 10 578