Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu văn phạm Anh văn Ngữ pháp Tiếng Anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Văn phạm Anh văn

VĂN PHẠM ANH VĂN

Các thì trong tiếng Anh
Kevin Khoâi Tröông vaø Nam Phöông
1- HIỆN TẠI ðƠN/HIỆN TẠI ðƠN TIẾP DIỄN
1- THÌ HIỆN TẠI ÐƠN

The English alphabet consists of 26 letters.
The sun rises in the east.
She goes to school every day.
Thì hiện tại ñơn giản diễn tả hành ñộng có The boy always wakes up at 8 every
morning.
thật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Thì hiện tại ñơn giản cũng diễn tả thói quen
và hoạt ñộng hàng ngày.
SAI:
CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ (ñộng từ ở thì hiện They are always trying to help him.
tại, ñộng từ thêm "S" hay "ES" nếu chủ từ
là ngôi 3 số ít: She, he, it, Mary, John)
We are studying every day.
Thì hiện tại ñơn giản có thể diễn tả thời
ÐÚNG:
gian trong tương lai khi ý nghĩ ñó thuộc về
thời khóa biểu.
They always try to help him.
We study every day.
The game starts in ten minutes.
My class finishes next month.

Cụm từ và từ ngữ chỉ thời gian: Always, usually, often, sometimes etc., (a fact, habit, or
repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month),
once in a while

Trang 1

Văn phạm Anh văn

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I'm typing right now.
Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành ñộng
ñang xảy ra.
CHỦ TỪ + IS/ARE/AM + ÐỘNG TỪ
THÊM -ING

It is raining at the moment.
Shhh! The baby is sleeping.
She is taking ESL 107 this semester.

Một hành ñộng gì ñó ñang xảy ra tuần này,
Tammy is writing a letter to her mom
tháng này, hoặc năm này.
tomorrow.
Thì hiện tại tiếp diễn có thể diễn tả thời
gian trong tương lai khi ý nghĩ ñó là 1 sự
ñịnh sẵn.

Jack is visiting his relatives tomorrow.
SAI: It is raining tomorrow. (Rain không
thể là 1 sự dự ñịnh trước

Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: Right now, at the moment, at present, now, shhh!, listen!,
look!, this semester.
Kevin Khôi Trương

SIMPLE PRESENT
Tóm tắt:
Present simple ñể chỉ:
1) Sự việc xảy ra trong hiện tại
2) Những sự thật hiển nhiên, sự việc lập ñi lập lại hằng ngày: Thí dụ: Trái ñất quay
xung quanh mặt trời.
Hằng ngày tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng
3) Những ñộng từ không ảnh hưởng ñến thời gian: ñộng từ tĩnh (static verbs)
To belong to, to cost, to know, to believe, to like,
to love, to mean, to see, to understand ...
I (dis)like / love / hate / want that girl

Trang 2

Văn phạm Anh văn

I believe / suppose / think you’re right
I hear / see / feel the world around us
It tastes / smells good
4) Sau những liên từ WHEN, AS SOON AS
5) THỂ NGHI VẤN:
Thêm ñằng trước DO hay DOES (ngôi thứ 3 số ít)
6) THỂ PHỦ ÐỊNH:
thêm DON'T , DOESN'T
_______________...
Văn phạm Anh văn
Trang 1
VĂN PHẠM ANH VĂN
Các thì trong tiếng Anh
Kevin Khoâi Tröông vaø Nam Phöông
1- HIỆN TẠI ðƠN/HIỆN TẠI ðƠN TIẾP DIỄN
1- THÌ HIỆN TẠI ÐƠN
Thì hiện tại ñơn giản diễn tả hành ñộng có
thật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Thì hiện tại ñơn giản cũng di
ễn tả thói quen
và hoạt ñộng hàng ngày.
CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ (ñộng từ ở thì hiện
tại, ñộng từ thêm "S" hay "ES" nếu chủ từ
là ngôi 3 số ít: She, he, it, Mary, John)
Thì hiện tại ñơn giản có thể diễn tả thời
gian trong tương lai khi ý nghĩ ñó thuộc về
thời khóa biểu.
The English alphabet consists of 26 letters.
The sun rises in the east.
She goes to school every day.
The boy always wakes up at 8 every
morning.
SAI:
They are always trying to help him.
We are studying every day.
ÐÚNG:
They always try to help him.
We study every day.
The game starts in ten minutes.
My class finishes next month.
Cụm từ và từ ngữ chỉ thời gian:
Always, usually, often, sometimes etc., (a fact, habit, or
repeated action), every time, as a rule, every day (every other day), once (a month),
once in a while
Tài liệu văn phạm Anh văn Ngữ pháp Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu văn phạm Anh văn Ngữ pháp Tiếng Anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Tài liệu văn phạm Anh văn Ngữ pháp Tiếng Anh 9 10 8