Ktl-icon-tai-lieu

Tập hợp một số đề thi HSK cấp 3

Được đăng lên bởi Bui Cong Chuc
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đề thi Hsk cấp 3:
H31327 + Đáp án
H31328 + Đáp án
H31329 + Đáp án
H31330 + Đáp án
H31332 + Đáp án
H31218
Dowload từng tệp PDF và audio trên trang:

(Một số tệp không có audio)
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả, thi đạt kết quả cao!

新汉语水平考试
HSK(三级)
H31327

注

意

一、HSK(三级)分三部分:
1.听力(40 题,约 35 分钟)
2.阅读(30 题,30 分钟)
3.书写(10 题,15 分钟)
二、听力结束后,有 5 分钟填写答题卡。
三、全部考试约 90 分钟(含考生填写个人信息时间 5 分钟)。

中国

北京

国家汉办/孔子学院总部

编制

一、听 力
第一部分
第 1-5 题

A

B

C

D

E

F

例如:男:喂,请问张经理在吗?
女:他正在开会,您半个小时以后再打,好吗?

1.
2.
3.
4.
5.

H31327 - 1

D

第 6-10 题

A

B

C

D

E

6.
7.
8.
9.
10.

H31327 - 2

第二部分
第 11-20 题
例如:为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。
★ 他希望自己很健康。

(

√

)

今天我想早点儿回家。看了看手表,才 5 点。过了一会儿再看表,还是
5 点,我这才发现我的手表不走了。
★ 那块儿手表不是他的。

(

×

)

11.★ 她花了 105 元。

(

)

12.★ 他要帮弟弟照顾狗。

(

)

13.★ 他们把问题解决了。

(

)

14.★ 小王学东西很慢。

(

)

15.★ 不高兴时可以听听歌。

(

)

16.★ 女儿今晚不回来吃饭。

(

)

17.★ 他更喜欢上数学课。

(

)

18.★ 李先生换办公室了。

(

)

19.★ 张叔叔是爸爸的同学。

(

)

20.★ 他认为春季很漂亮。

(

)

H31327 - 3

第三部分
第 21-30 题
例如:男:小王,帮我开一下门,好吗?谢谢!
女:没问题。您去超市了?买了这么多东西。
问:男的想让小王做什么?

A 开门

√

B 拿东西

C 去超市买东西

21.

A 坐船

B 坐飞机

C 坐地铁

22.

A 哭了

B 要出国

C 爱帮助人

23.

A 没听明白

B 练习题很难

C 不会说普通话

24.

A 回北方

B 卖房子

C 边工作边学习

25.

A 忙着复习

B 节目不好看

C 要准备比赛

26.

A 妈妈

B 姐姐

C 妹妹

27.

A 商店

B 机场

C 火车站

28.

A 在写信

B 还没来

C 不会回答

29.

A 同事

B 夫妻

C 老师和学生

30.

A 晴天

B 下雪了

C 下雨了

H31327 - 4

第四部分
第 31-40 题
例如:女:晚饭做好了,准备吃饭了。
男:等一会儿,比赛还有三分钟就结束了。
女:快点儿吧,一起吃,菜冷了就不好吃了。
男:你先吃,我马上就看完了。
问:男的在做什么?

√

A 洗澡

B 吃饭

C 看电视

31.

A 10:05

B 10:15

C 10:30

32.

A 在开班会

B 电脑坏了

C 没时间上网

33.

A 不错

B 一般

C 不太好

34.

A 作用不大

B 不用买酒

C 鸡蛋不新鲜

35.

A 很胖

B 爱打篮球

C 可以出院了

36.

A 3月5日

B 3月6日

C 6月7日

37.

A 帽子

B 盘子

C 裙子

38.

A 脚疼

B 打车回家

C 买了辆车

39.

A 口渴了

B 迟到了

C 身体不舒服

40.

A 菜单太旧

B 咖啡很有名

C 菜比较便宜

H31327 - 5

二、阅 读
第一部分
第 41-45 题

A 小关人很好,对谁都很热情。
B 没想到才半年的时间,你的汉语水平就提高了这么多!
C 最东边那个。但是他上午出去开会了,您下午再来?
D 地图上的字太小了,我看不清楚。
E 当然。我们先坐公共汽车,然后换地铁。
F 忘记开空调了,你去开一下。

例如:你知道怎么去那儿吗?

(

E )

41.97 分?你这次考试成绩不错啊。

(

)

42.奶奶,您等一下,我去给您拿眼镜。

(

)

43.请问,张校长的办公室是哪一间?

(

)

44.房间里怎么这么热?

(

)

45.我刚来这里时,他帮了我不少忙。

(

)

H31327 - 6

第 46-50 题

A 你先帮我把筷子和碗放到桌子上。
B 喂,外面阴天了,我担心会下雨。
C 这位是我的同学张乐,他现在是市第一医院的医生。
D 王阿姨和我妈妈爱好相同。
E 儿子去年的裤子和衬衫今年就不能穿了。

46.小孩子长得真快!

(

)

47.除了爱唱歌外,她们还很喜欢跳舞。

(

)

48.我来介绍一下,这是我妻子小蓝。

(

)

49.饿了吧?今天不吃米饭,吃面条儿。

(

)

50.你出门记得带把伞。

(

)

H31327 - 7

第二部分
第 51-55 题
A 糖

B 安静

C 出现

D 结束

E 声音

例如:她说话的( E )多好听啊!

51.牛奶太甜了,(

)放多了吧?

52.太阳和月亮会在同一个时候(

53.表演几点(

...
B đề thi Hsk cp 3:
H31327 + Đáp án
H31328 + Đáp án
H31329 + Đáp án
H31330 + Đáp án
H31332 + Đáp án
H31218
Dowload tng tp PDF và audio trên trang:
http://www.confuciusinstitute.manchester.ac.uk/hsk/hsk-learning-resources/past-papers-
hsk-3/
(Mt s tp không có audio)
Chúc các bn ôn thi hiu quả, thi đạt kết qu cao!
Tập hợp một số đề thi HSK cấp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập hợp một số đề thi HSK cấp 3 - Người đăng: Bui Cong Chuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Tập hợp một số đề thi HSK cấp 3 9 10 905