Ktl-icon-tai-lieu

Teaching IELTS The Most Common Sentence Structure Problems

Được đăng lên bởi dovanquy3n
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IELTS Duc Thang Bui

ielts.ducthangbui@gmail.com

The Most Common Sentence Structure Problems
Một số lỗi sai phổ biến trong cách viết câu trong Academic English
Tài liệu này được tổng hợp và dịch từ trên mạng với mục đích nghiên cứu, kèm theo
đó là phân tích và hướng dẫn cách sửa các lỗi phổ biến của tôi. Vui lòng không sử
dụng tài liệu cho mục đích thương mại.
A Sentence Fragment – đây là một lỗi rất phổ biến, đó là việc viết câu không hoàn
chỉnh. Theo định nghĩa về 1 câu trong tiếng Anh academic English, thì phải có chủ ngữ,
động từ. Tuy nhiên, rất nhiều bạn chưa chắc về ngữ pháp rất cơ bản này, khi học viết
IELTS đã viết thiếu các yếu tố cơ bản cấu thành nên câu kia, hoặc đôi khi đó là việc viết
chỉ có một mệnh đề phụ thuộc mà không có mệnh đề độc lập. Do đó, câu không có nghĩa.
Một số ví dụ dưới đây để các bạn thấy được các lỗi sai trong vấn đề này, đồng thời có
cách sửa lỗi bên dưới để rút kinh nghiệm.
Incorrect: Studying very hard on weekends. (Thiếu động từ, sự sắp xếp sai vị trí của
prepositional phrase).
Correct: Studying on weekends is very hard.
Incorrect: Because some students work part-time while taking a full load of courses.
(thiếu mệnh đề độc lập, do đó câu này không có nghĩa trong văn viết.)
Correct: Because some students work part-time while taking a full load of courses, they
have very little free-time.
Incorrect: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For
example, the pollen of forty-eight plants native to Europe and the Middle East.
Correct: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For
example, the cloth contains the pollen of forty-eight plants native to Europe and the
Middle East.
Incorrect: Scientists report no human deaths due to excessive caffeine consumption.
Although caffeine does cause convulsions and death in certain animals.
Correct: Scientists report no human deaths due to excessive caffeine consumption,
although caffeine does cause convulsions and death in certain animals.

Chinh Phục IELTSIELTS Duc Thang Bui

ielts.ducthangbui@gmail.com

A run-on sentence – đây là dạng lỗi khi người viết viết nhiều hơn một mệnh đề độc lập,
nhưng lại không sử dụng coordinator (liên từ) hoặc subordinator, hoặc không sử dụng
hoặc sử dụng sai punctuation (câu ghép có thể được ghép giữa 2, hay nhiều mệnh đề độc
lập bằng việc sử dụng dấu “;”).
Trong các ví dụ mẫu dưới đây, các bạn thấy người viết đã sửa lại lỗi của họ bằng cách sử
dụng dấu “;” hoặc sử dụn...
IELTS Duc Thang Bui ielts.ducthangbui@gmail.com
Chinh Phc IELTS https://www.facebook.com/tuhocielts
The Most Common Sentence Structure Problems
Mt s li sai ph biến trong cách viết câu trong Academic English
Tài liệu này đưc tng hp và dch t trên mng vi mục đích nghiên cu, kèm theo
đó là phân tích và hướng dn cách sa các li ph biến ca tôi. Vui lòng không s
dng tài liu cho mục đích thương mại.
A Sentence Fragment đây là mt li rt ph biến, đó là việc viết câu không hoàn
chỉnh. Theo định nghĩa về 1 câu trong tiếng Anh academic English, thì phi có ch ng,
động t. Tuy nhiên, rt nhiu bạn chưa chc v ng pháp rất cơ bản này, khi hc viết
IELTS đã viết thiếu các yếu t cơ bản cu thành nên câu kia, hoặc đôi khi đó là việc viết
ch có mt mệnh đề ph thuc mà không có mệnh đề độc lập. Do đó, câu không có nghĩa.
Mt s ví d dưới đây để các bn thy được các li sai trong vấn đề y, đồng thi có
cách sa lỗi bên dưới đ rút kinh nghim.
Incorrect: Studying very hard on weekends. (Thiếu động t, s sp xếp sai v trí ca
prepositional phrase).
Correct: Studying on weekends is very hard.
Incorrect: Because some students work part-time while taking a full load of courses.
(thiếu mệnh đề độc lập, do đó câu này không có nghĩa trong văn viết.)
Correct: Because some students work part-time while taking a full load of courses, they
have very little free-time.
Incorrect: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For
example, the pollen of forty-eight plants native to Europe and the Middle East.
Correct: Tests of the Shroud of Turin have produced some curious findings. For
example, the cloth contains the pollen of forty-eight plants native to Europe and the
Middle East.
Incorrect: Scientists report no human deaths due to excessive caffeine consumption.
Although caffeine does cause convulsions and death in certain animals.
Correct: Scientists report no human deaths due to excessive caffeine consumption,
although caffeine does cause convulsions and death in certain animals.
Teaching IELTS The Most Common Sentence Structure Problems - Trang 2
Teaching IELTS The Most Common Sentence Structure Problems - Người đăng: dovanquy3n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Teaching IELTS The Most Common Sentence Structure Problems 9 10 420