Ktl-icon-tai-lieu

Tên tiếng anh các bộ, cơ quan ngang bộ

Được đăng lên bởi miinnnhhhh-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 57 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN TIẾNG ANH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
1. Ministry of Agriculture & Rural Development Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2. Ministry of Construction Bộ Xây dựng
3. Ministry of Culture, Sports & Tourism Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. Ministry of Education & Training Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Ministry of Finance Bộ Tài chính
6. Ministry of Foreign Affairs Bộ Ngoại giao
7. Ministry of Information & Communications Bộ Thông tin và Truyền thông
8. Ministry of Interior Bộ Nội vụ
9. Ministry of Justice Bộ Tư pháp
10. Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
11. Ministry of National Defense Bộ Quốc phòng
12.Ministry of Natural Resources & Environment Bộ Tài nguyên và Môi trường
13. Ministry of Planning & Investment Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14. Ministry of Public Health Bộ Y tế
15. Ministry of Public Security Bộ Công an
16. Ministry of Science & Technology Bộ Khoa học và Công nghệ
17. Ministry of Transport Bộ Giao thông vận tải
18. Government Inspectorate Thanh tra Chính phủ
19. Office of the Government Văn phòng Chính phủ
20. Ethnic Minorities Committe Ủy ban Dân tộc Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities
21. State Bank Ngân hàng Nhà nước
22. Ministry of Industry & Trade Bộ Công thương

...
TÊN TIẾNG ANH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
1. Ministry of Agriculture & Rural Development Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2. Ministry of Construction Bộ Xây dựng
3. Ministry of Culture, Sports & Tourism Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. Ministry of Education & Training Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Ministry of Finance Bộ Tài chính
6. Ministry of Foreign Affairs Bộ Ngoại giao
7. Ministry of Information & Communications Bộ Thông tin và Truyền thông
8. Ministry of Interior Bộ Nội vụ
9. Ministry of Justice Bộ Tư pháp
10. Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
11. Ministry of National Defense Bộ Quốc phòng
12.Ministry of Natural Resources & Environment Bộ Tài nguyên và Môi trường
13. Ministry of Planning & Investment Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14. Ministry of Public Health Bộ Y tế
15. Ministry of Public Security Bộ Công an
16. Ministry of Science & Technology Bộ Khoa học và Công nghệ
17. Ministry of Transport Bộ Giao thông vận tải
18. Government Inspectorate Thanh tra Chính phủ
19. Office of the Government Văn phòng Chính phủ
20. Ethnic Minorities Committe Ủy ban Dân tộc Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities
21. State Bank Ngân hàng Nhà nước
22. Ministry of Industry & Trade Bộ Công thương
Tên tiếng anh các bộ, cơ quan ngang bộ - Người đăng: miinnnhhhh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tên tiếng anh các bộ, cơ quan ngang bộ 9 10 8