Ktl-icon-tai-lieu

Test 3

Được đăng lên bởi 123thanhhang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:
Lớp:
Trường:
Bài Kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh (LET’S GO 1A)
Bài 1:Sắp xếp các từ thành câu:
1.name /is/your/what.?
………………………………?
2.name/my/Lan/is.
………………………………
3.am / I /Lan.
……………………………………
4.is /what /this ?
………………………………….?
5.is /an/ it /eraser.
……………………………………
6.it /is /desk /a ?
…………………………………..?
7.it /no /not/ is .a /it /chair/ is .
……………………………………
8.ruler /is /a /it ?
…………………………………….?
9.is /yes /it
……………………
10. isn’t /no /it.
……………………………….
Bài 2:Trả lời các câu hỏi sau dựa vào từ gợi ý ở trong ngoặc:
1.What’s your name? ( Long )
………………………………….
2.What’s is this? (a bag )
………………………………….
3.Is this a book? (yes )
…………………………………..
4.Is this a pencil? (no )
……………………….

Bài 3:Khoanh tròn vào từ khác loại:
1. book
pen
cat
bag
2. is
am
Lan
are
3. Kate
What
John
Andy
4. pencil
open
close
stand
5. sit
listen
touch
this
6. teacher
eraser
pencil
desk
7. name
point
stand
open
8. Lisa
chair
Jenny
Andy
9. bag
pen
this
ruler
10. is
sit
listen
close
Bài 4: Hoàn thành các câu sau:
1. Cl_se yo_r b_ok
2. Ope_ y_ur boo_
3. S_t dow_
4. List_n Car_fully
5. Ple_se be qui_t
6. Sta_d u_
7. Poi_t to the te_cher
8. Touch y_ur des_
9. Wh_t is yo_r n_me?
10.Wha_ i_ thi_ ?
Bài 5.Nối câu ở cột A với câu ở cột B :
A
1.
What’s your name?
3.What’s this?
4.Is this a chair?

B

No,it isn’t. It’s a desk
My name is Jonh
It’s a book

Bài 6:Viết các câu sau sang tiếng Anh:
1.Chào bạn .Mình tên là Hoa
………………………………
2.Nó là một cái tẩy
…………………………..
3.Ngồi xuống
………………………….

4.Hãy giữ trật tự
………………………….
HẾT

...
Họ và tên:
Lớp:
Trường:
Bài Kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh (LET’S GO 1A)
Bài 1:Sắp xếp các từ thành câu:
1.name /is/your/what.?
………………………………?
2.name/my/Lan/is.
………………………………
3.am / I /Lan.
……………………………………
4.is /what /this ?
………………………………….?
5.is /an/ it /eraser.
……………………………………
6.it /is /desk /a ?
…………………………………..?
7.it /no /not/ is .a /it /chair/ is .
……………………………………
8.ruler /is /a /it ?
…………………………………….?
9.is /yes /it
……………………
10. isn’t /no /it.
……………………………….
Bài 2:Trả lời các câu hỏi sau dựa vào từ gợi ý ở trong ngoặc:
1.What’s your name? ( Long )
………………………………….
2.What’s is this? (a bag )
………………………………….
3.Is this a book? (yes )
…………………………………..
4.Is this a pencil? (no )
……………………….
Test 3 - Trang 2
Test 3 - Người đăng: 123thanhhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Test 3 9 10 250