Ktl-icon-tai-lieu

Test for grade 4

Được đăng lên bởi thanhhuyen011091
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
April, 2014
MINI - TERM TEST
Time: 35 minutes

Mark:

Full name:………………………………………… Class:………
I.

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: (2pts)
1. There ________ two birds.

a. is

b. are

c. be

d. to be

2. A: ________do you like?
B: I like lions.
a. Who

b. Where

c. What

d. How

3. A: What’s your favorite ________?
B: I like red.
a. color b.animal

c. toy

d. food

4. A: _____ you want ice cream?
B: Yes, I do
a. Do
II.

b. Can

c. Does

d. Are

Khoanh tròn vào từ khác loại: (2pts)

1. red

green

color

black

2. lions

rabbit

goats

frogs

3. you

she

I

your

4. bread

juice

fish

chicken

III.

Nhìn tranh và viết: ( 2pts)

1. A: What do you like?
B: I like __________________
2. A: What do you like?
B: I like __________________

April, 2014
3. A: What do you want?
B: I want __________________
4. A: What do you want?
B: I want __________________
IV.

Sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh: (2pts)

1. / you/can/ it/ open/ ?/

____________________________________

2. /do/ you/ what / want/ ?/ ____________________________________
3. /I/ buffaloes/ like/ , too/ ____________________________________
4. /he/ pizza/ wants/, too/ ____________________________________
V.

Nối những từ ở cột A sao cho phù hợp với cột B: (2pts)
(Mỗi từ chỉ ở cột A chỉ nối được với một từ ở cột B)
A
1.
2.
3.
4.

B

Con sư tử
Con trâu
Bánh mì
Con bò

a.
b.
c.
d.
e.

cow
bread
buffalo
cheese
lion

Trả lời:
1. ___

2.____

3.___

4.___

THE END
GOODLUCK 

...
April, 2014
MINI - TERM TEST
Time: 35 minutes
Full name:………………………………………… Class:………
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: (2pts)
1. There ________ two birds.
a. is b. are c. be d. to be
2. A: ________do you like?
B: I like lions.
a. Who b. Where c. What d. How
3. A: What’s your favorite ________?
B: I like red.
a. color b.animal c. toy d. food
4. A: _____ you want ice cream?
B: Yes, I do
a. Do b. Can c. Does d. Are
II. Khoanh tròn vào từ khác loại: (2pts)
1. red green color black
2. lions rabbit goats frogs
3. you she I your
4. bread juice fish chicken
III. Nhìn tranh và viết: ( 2pts)
1. A: What do you like?
B: I like __________________
2. A: What do you like?
B: I like __________________
Mark:
Test for grade 4 - Trang 2
Test for grade 4 - Người đăng: thanhhuyen011091
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Test for grade 4 9 10 611