Ktl-icon-tai-lieu

Thành Ngữ Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Nguyễn Hạnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thành ngữ trong tiếng anh
Nguyễn Thị Hạnh
Thành ngữ
Against the
clock

All clear

All ears

All in your
head

A
Giải thích và cách sử dụng
If you do something against the clock,
you are rushed and have
very little time to do it.

Nghĩa tiếng Việt tương
đương

Đua với thời gian

Ex: They are working against the
clock to have the presentation ready for
Monday.
If you are allowed to do something after a
check-up to make sure that everything is
all right, you get the all clear.
Ex: Dad says he's going to play golf as
soon as he gets the all clear from his
doctor."
To say that you are all ears means that
you are listening very attentively.
Ex: Of course I want to know - I'm all
ears!
If something is all in your head, it is not
real. It is in your imagination.

Trong tưởng tượng của
bạn thôi!

Answer for

Ex: Don't be silly. Nobody is trying to
harm you. It's all in your head!"
If someone has to answer for something,
they have to accept responsibility for their Chịu tránh nhiệm
actions.

Argue the toss

Ex: He will have to answer for his
dishonesty.
If you argue the toss, you dispute a
decision or choice which has already been Nói đi nói lại
made.
Ex: The final choice was made yesterday,

...
Thành ng trong ti ng anh ế
Nguyễn Thị Hạnh
A
Thành ngữ Giải thích và cách sử dụng Nghĩa tiếng Việt tương
đương
Against the
clock
If you do something against the clock,
you are rushed and have
very little time to do it.
Ex: They are working against the
clock to have the presentation ready for
Monday.
Đua với thời gian
All clear If you are allowed to do something after a
check-up to make sure that everything is
all right, you get the all clear.
Ex: Dad says he's going to play golf as
soon as he gets the all clear from his
doctor."
All ears To say that you are all ears means that
you are listening very attentively.
Ex: Of course I want to know - I'm all
ears!
All in your
head
If something is all in your head, it is not
real. It is in your imagination.
Ex: Don't be silly. Nobody is trying to
harm you. It's all in your head!"
Trong tưởng tượng của
bạn thôi!
Answer for If someone has to answer for something,
they have to accept responsibility for their
actions.
Ex: He will have to answer for his
dishonesty.
Chịu tránh nhiệm
Argue the toss If you argue the toss, you dispute a
decision or choice which has already been
made.
Ex: The final choice was made yesterday,
Nói đi nói lại
Thành Ngữ Tiếng Anh - Trang 2
Thành Ngữ Tiếng Anh - Người đăng: Nguyễn Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thành Ngữ Tiếng Anh 9 10 590