Ktl-icon-tai-lieu

Thành ngữ tiếng anh

Được đăng lên bởi phuonganh-vt99
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Có qua có lại mới toại lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ: New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng: It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay: With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do: Nothing is more precious than independence and freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ: Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy: To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy: You get what you pay for
11. Khỏe như trâu: As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã: All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương: Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt: Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo: Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài: Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: It’s no use beating around the bush
19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên: Man proposes God deposes
20. Xa mặt cách lòng: Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: East or West home is best
22. Chín người mười ý: So many men, so many minds
23. Không ai hoàn hảo cả: Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng: Love me love my dog
25. Cái gì đến cũng đến: What will be will be
26. Sông có khúc người có lúc: Every day is not Sunday
27. Nhập gia tùy tục: When in Rome do as the Romans do
28. Cười người hôm trước hôm sau người cười: He laughs best who laughs last
29. Chậm mà chắc: Slow but sure
30. Cái nết đánh chết cái đẹp: Beauty is only skin deep
31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào: Jack of all trades and master of none
32. Nồi nào úp vung nấy: Every Jack has his Jill
33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền: A friend in need is a friend indeed
34. Ác giả ác báo: Curses come home to roost
35. Tay làm hàm nhai: No pains no gains
36. Tham thì thâm: Grasp all lose all
37. Nói thì dễ làm thì khó: Easier said than done
38. Dễ được thì cũng dễ mất: Easy come easy go
39. Phi thương bất phú: Nothing venture nothing gains
40. Mỗi thời mỗi cách: Other times other ways
41. Còn nước còn tát: While there’s life, there’s hope
42. Thùng rỗng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
43. Có tật giật mình: He who excuses himsel...
1. Có qua có l i m i to i lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có m i n i cũ: New one in, old one out
3. M t bò m i lo làm chu ng: It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. G ng cà ng già càng cay: With age comes wisdom
5. Không có gì quý h n đ c l p t do: Nothing is more precious than independence and freedomơ
6. T t g h n t t n c s n: Handsome is as handsome does ơ ướ ơ
7. Múa rìu qua m t th : Never offer to teach fish to swim
8. Ch a h c bò ch lo h c ch y: To try to run before the one can walkư
9. Ch a th y quan tài ch a đ l : Nobody has ever shed tears without seeing a coffinư ư
10. Ti n nào c a n y: You get what you pay for
11. Kh e nh trâ u: As strong as a horse ư
12. Đ ng nào cũng v La Mã: All roads lead to Romeườ
13. H u x t nhiên h ng: Good wine needs no bush ươ
14. V quýt dày có móng tay nh n: Diamond cuts diamond
15. Th ng cho roi cho v t: Spare the rod and spoil the childươ
16. Nói m t đ ng làm m t n o: Speak one way and act another ườ
17. Đ ng đánh giá con ng i qua b ngoài: Don’t judge a book by its cover ườ
18. Nói g n nói xa ch ng qua nói th t: It’s no use beating around the bush
19. M u s t i nhân thành s t i thiên: Man proposes God deposesư
20. Xa m t cách lòng: Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đ c ao nhà v n h n: East or West home is best ơ
22. Chín ng i m i ý: So many men, so many mindsườ ườ
23. Không ai hoàn h o c : Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu c đ ng đi, ghét ai ghét c tông chi h hàng: Love me love my dog ườ
25. Cái gì đ n cũng đ n: What will be will beế ế
26. Sông có khúc ng i có lúc: Every day is not Sundayườ
27. Nh p gia tùy t c: When in Rome do as the Romans do
28. C i ng i hôm tr c hôm sau ng i c i: He laughs best who laughs lastườ ườ ướ ườ ườ
29. Ch m mà ch c: Slow but sure
30. Cái n t đánh ch t cái đ p: Beauty is only skin deepế ế
31. Ngh nào cũng bi t nh ng ch ng tinh ngh nào: Jack of all trades and master of none ế ư
32. N i nào úp vung n y: Every Jack has his Jill
33. Ho n n n m i bi t b n hi n: A friend in need is a friend indeed ế
34. Ác gi ác báo: Curses come home to roost
35. Tay làm hàm nhai: No pains no gains
36. Tham thì thâm: Grasp all lose all
37. Nói thì d làm thì khó: Easier said than done
38. D đ c thì cũng d m t: Easy come easy go ượ
39. Phi th ng b t phú: Nothing venture nothing gainsươ
40. M i th i m i cách: Other times other ways
41. Còn n c còn tát: While there’s life, there’s hopeướ
42. Thùng r ng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
43. Có t t gi t mình: He who excuses himself, accuses himself
44. Yêu nên t t, ghét nên x u: Beauty is in the eye of the beholder
45. M t gi t máu đào h n ao n c lã: Blood is thicker than water ơ ướ
46. C n t c vô u: Good watch prevents misfortune ư
Thành ngữ tiếng anh - Trang 2
Thành ngữ tiếng anh - Người đăng: phuonganh-vt99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thành ngữ tiếng anh 9 10 521