Ktl-icon-tai-lieu

Thành ngữ với Time

Được đăng lên bởi yennhi_295
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÀNH NG

11: ‘TIME’

Nh ng thành ng (idioms) có ngh a bóng h n là ngh a en. Ví d : n u b n làm vi c gì 'at the
last minute' - có ngh a là b n th c hi n g n h t khi th i h n ang
không th t s th c hi n vi c ó m t phút tr
Nh ng thành ng c ng là m t nhóm t c
thay
t

n g n (ngh a bóng), b n

c m t cách chính xác th i h n (ngh a en).
nh (fixed groups of words) vì th b n không th

i t trong m t thành ng . Ví d : b n có th nói ‘'at the eleventh hour' (có ngh a c ng

ng t nh 'at the last minute') ch b n không có th nói b n ã th c hi n vi c gì 'at the ninth

hour'.
Các thành ng v i 'time'
in the nick of time
v a úng th i h n, không có th i gian r nh r i
We had a flat tyre on the way to the airport so we managed to catch our plane just in the nick of
time.
Xe chúng tôi ã b n v khi trên

ng

n sân bay vì th chúng tôi ch có th lên máy bay k p

th i gian.
from time to time
ôi khi, không th

ng xuyên

We used to go out together almost every weekend but now that she's got kids I only see her from
time to time.
Chúng tôi ã th

ng i ch i v i nhau h u nh m i cu i tu n nh ng bây gi cô ta ã có con nên

tôi ch có th g p cô ta vài l n.
before your time
cái gì ó ã x y ra ho c t n t i tr

c khi b n sinh ra

i ho c

l n

ghi nh nó

Of course I don't remember the Los Angeles Olympics. They were way before my time.
D nhiên tôi không nh gì v Th V n h i Los Angeles. Nó x y ra lâu l m r i.
have (got) no time for someone
không

ng ý v i ai ó và không mu n liên quan

n anh ho c ch ta

I've got no time for people who don't pay their way. I don't see why I should always be the one
to buy the drinks.
Tôi không mu n ti p xúc v i nh ng ai mà không t tr ti n cho mình. Tôi không th y t i sao tôi
luôn ph i là ng

i tr ti n n

c u ng.

live on borrowed time
ti p t c s ng sau th i i m mà b n có th

ã qua

i m t cách d dàng

Since his second heart attack, it's like he's been living on borrowed time. He's taken up golf,
started painting and is really just getting much more out of life.
T sau cu c

t qu tim l n th hai, nó gi ng nh ông ta ang v i. Ông ta b t

tranh và th t s ch mu n h

ng th càng nhi u càng t t t cu c s ng.

u ch i gôn, v

stand the test of time
cái gì ó v n còng n i ti ng, m nh m ho c t t sau m t th i gian dài
Everyone loves that film just now but will it actually stand the test of time?
Hi!n t i, m"i ng

i thích b phim ó nh ng nó s luôn nh th trong t

ng lai?

time will tell
s th t ho c k t qu s ch

c bi t sau các s vi c khác ã

c x y ra

Only time will tell whether she made the ri...
THÀNH NG 11: ‘TIME’
Nhng thành ng (idioms) có ngha bóng hn là ngha en. Ví d: nu bn làm vic gì 'at the
last minute' - có ngha là bn thc hin gn ht khi thi hn ang n gn (ngha bóng), bn
không tht s thc hin vic ó mt phút trc mt cách chính xác thi hn (ngha en).
Nhng thành ng cng là mt nhóm t c nh (fixed groups of words) vì th bn không th
thay i t trong mt thành ng. Ví d: bn có th nói ‘'at the eleventh hour' (có ngha cng
tng t nh 'at the last minute') ch bn không có th nói bn ã thc hin vic gì 'at the ninth
hour'.
Các thành ng vi 'time'
in the nick of time
va úng thi hn, không có thi gian rnh ri
We had a flat tyre on the way to the airport so we managed to catch our plane just in the nick of
time.
Xe chúng tôi ã b n v khi trên ng n sân bay vì th chúng tôi ch có th lên máy bay kp
thi gian.
from time to time
ôi khi, không thng xuyên
We used to go out together almost every weekend but now that she's got kids I only see her from
time to time.
Chúng tôi ã thng i chi vi nhau hu nh mi cui tun nhng bây gi cô ta ã có con nên
tôi ch có th gp cô ta vài ln.
before your time
cái gì ó ã xy ra hoc tn ti trc khi bn sinh ra i hoc ln  ghi nh
Of course I don't remember the Los Angeles Olympics. They were way before my time.
D nhiên tôi không nh gì v Th Vn hi Los Angeles. Nó xy ra lâu lm ri.
have (got) no time for someone
không ng ý vi ai ó và không mun liên quan n anh hoc ch ta
I've got no time for people who don't pay their way. I don't see why I should always be the one
to buy the drinks.
Tôi không mun tip xúc vi nhng ai mà không t tr tin cho mình. Tôi không thy ti sao tôi
luôn phi là ngi tr tin nc ung.
live on borrowed time
tip tc sng sau thi im mà bn có th ã qua i mt cách d dàng
Since his second heart attack, it's like he's been living on borrowed time. He's taken up golf,
started painting and is really just getting much more out of life.
T sau cuc t qu tim ln th hai, nó ging nh ông ta ang vi. Ông ta bt u chi gôn, v
tranh và tht s ch mun hng th càng nhiu càng tt t cuc sng.
Thành ngữ với Time - Trang 2
Thành ngữ với Time - Người đăng: yennhi_295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thành ngữ với Time 9 10 419