Ktl-icon-tai-lieu

The Art of Public Speaking

Được đăng lên bởi Vũ Đoàn
Số trang: 299 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
The Art of Public Speaking
Dale Carnagey (AKA Dale Carnegie) and J. Berg Esenwein

The Art of Public Speaking

Table of Contents
The Art of Public Speaking................................................................................................................................1
Dale Carnagey (AKA Dale Carnegie) and J. Berg Esenwein..................................................................1
"1_1">THE ART OF PUBLIC SPEAKING........................................................................................................4
"1_1_1">CHAPTER I. ACQUIRING CONFIDENCE BEFORE AN AUDIENCE..............................4
"1_1_2">CHAPTER II. THE SIN OF MONOTONY............................................................................8
"1_1_3">CHAPTER III. EFFICIENCY THROUGH EMPHASIS AND SUBORDINATION...........10
"1_1_4">CHAPTER IV. EFFICIENCY THROUGH CHANGE OF PITCH.......................................16
"1_1_5">CHAPTER V. EFFICIENCY THROUGH CHANGE OF PACE.........................................23
"1_1_6">CHAPTER VI. PAUSE AND POWER.................................................................................34
"1_1_7">CHAPTER VII. EFFICIENCY THROUGH INFLECTION.................................................41
"1_1_8">CHAPTER VIII. CONCENTRATION IN DELIVERY........................................................49
"1_1_9">CHAPTER IX. FORCE..........................................................................................................52
"1_1_10">CHAPTER X. FEELING AND ENTHUSIASM.................................................................59
"1_1_11">CHAPTER XI. FLUENCY THROUGH PREPARATION.................................................66
"1_1_12">CHAPTER XII. THE VOICE..............................................................................................70
"1_1_13">CHAPTER XIII. VOICE CHARM......................................................................................75
"1_1_14">CHAPTER XIV. DISTINCTNESS AND PRECISION OF UTTERANCE.......................82
"1_1_15">CHAPTER XV. THE TRUTH ABOUT GESTURE...........................................................87
"1_1_16">CHAPTER XVI. METHODS OF DELIVERY...................................................................93
"1_1_18">CHAPTER XVII. THOUGHT AND RESERVE POWER..................................................99
"1_1_19">CHAPTER XVIII. SUBJECT AND PREPARATION......................................................105
"1_1_20">CHAPTER XIX. INFLUENCING BY EXPOSI...
The Art of Public Speaking
Dale Carnagey (AKA Dale Carnegie) and J. Berg Esenwein
The Art of Public Speaking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The Art of Public Speaking - Người đăng: Vũ Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
299 Vietnamese
The Art of Public Speaking 9 10 816