Ktl-icon-tai-lieu

Thì hiện tại đơn với động từ thường

Được đăng lên bởi thuhang3a09
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thì hiện tại đơn với động từ thường (Part 2)
I. Thể Khẳng Định:
Chủ ngữ + Động từ phù hợp + Bổ ngữ (S + V + O)
-Lưu ý:
+ Động từ phù hợp phải ở dạng tương ứng với Chủ ngữ.
+ Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là một danh từ, ngữ danh từ, ngữ đại từ
số nhiều: TA DÙNG DẠNG NGUYÊN MẪU CỦA ĐỘNG TỪ.
+ Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, TA THÊM S HOẶC ES
NGAY SAU ĐỘNG TỪ.
+ Khi nào thêm S, khi nào thêm ES sau động từ? Ta có quy tắc rất dễ nhớ như sau:
+ ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG LÀ CH, O, S, SH, X, Z THÌ TA THÊM ES.
Ví dụ:
WATCH --> HE WATCHES...
GO --> SHE GOES...
MISS -- SHE MISSES...
WASH --> HE WASHES...
MIX --> SHE MIXES...
DOZE --> HE DOZES...
+ KHI ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG Y, TA ĐỔI Y THÀNH I RỒI THÊM ES: FLY --> IT
FLIES...
+ TẤT CẢ CÁC ĐỘNG TỪ CÒN LẠI, TA THÊM S.
Ví dụ:
+ I LIKE ICE-CREAM = Tôi thích kem.
+ THEY SING KARAOKE EVERY SUNDAY. = Họ hát karaoke mỗi chủ nhật.

+ HE AND I SING VERY WELL. = Anh ta và tôi hát rất hay.
+ THAT DOG BARKS ALL DAY LONG. = Con chó đó sủa tối ngày.
+ SHE CRIES WHEN SHE MISSES HER HOMETOWN. = Cô ấy khóc khi nhớ nhà.
Trường hợp ngoại lệ:

HAVE -->
HAS
I HAVE...
YOU
HAVE..
SHE
HAS...
Bài tập luyện tập
1. Hoàn thành các câu sau:
1.Robin (play)..........football every Sunday.
2. We (have)..........a holiday in December every year.
3.He often (go)..........to work late.
4. The moon (circle)..........around the earth.
5.The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.
6. Peter ( study)..........very hard. He always gets high scores.
7.My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.
8.I like Math and she (like)..........Literature.
9.My sister (wash)..........dishes every day.
10. She ( have)..........breakfast every morning.
2. Hoàn thành các câu sau với động từ trong ngoặc:
1. My brothers (sleep) on the floor. (often)
=>
2. He (stay) up late? (sometimes)
=>

3. I (do) the housework with my brother. (always)
=>
4. Peter and Mary (come) to class on time. (never)
=>
5. She (cry). (seldom)
=>
6. My father (have) popcorn. (never)
=>
7 Tracy (get up) very early every Monday to Friday (always)
=>
8. I help my mom with the housework (sometimes)
=>
9. Mom and Dad (come) to visit Grandma and Grandpa every weekend (always)
=>
10. John (watch) “ Tom and Jerry” everytime he comes home after school (usually)
=>
Note: Các trạng từ tần suất như : never, always, sometimes, often, usually hay được sử dụng ở thời
hiện tại đơn. Khi gặp các trạng từ này ta làm như sau:
S (chủ ngữ) + adverd of...
Thì hiện tại đơn với động từ thường (Part 2)
I. Thể Khẳng Định:
Chủ ngữ + Động từ phù hợp + Bổ ngữ (S + V + O)
-Lưu ý:
+ Động từ phù hợp phải ở dạng tương ứng với Chủ ngữ.
+ Khi chủ ngữ là I, WE, YOU, THEY hoặc khi chủ ngữ là một danh từ, ngữ danh từ, ngữ đại từ
số nhiều: TA DÙNG DẠNG NGUYÊN MẪU CỦA ĐỘNG TỪ.
+ Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, TA THÊM S HOẶC ES
NGAY SAU ĐỘNG TỪ.
+ Khi nào thêm S, khi nào thêm ES sau động từ? Ta có quy tắc rất dễ nhớ như sau:
+ ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG LÀ CH, O, S, SH, X, Z THÌ TA THÊM ES.
Ví dụ:
WATCH --> HE WATCHES...
GO --> SHE GOES...
MISS -- SHE MISSES...
WASH --> HE WASHES...
MIX --> SHE MIXES...
DOZE --> HE DOZES...
+ KHI ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG Y, TA ĐỔI Y THÀNH I RỒI THÊM ES: FLY --> IT
FLIES...
+ TẤT CẢ CÁC ĐỘNG TỪ CÒN LẠI, TA THÊM S.
Ví dụ:
+ I LIKE ICE-CREAM = Tôi thích kem.
+ THEY SING KARAOKE EVERY SUNDAY. = Họ hát karaoke mỗi chủ nhật.
Thì hiện tại đơn với động từ thường - Trang 2
Thì hiện tại đơn với động từ thường - Người đăng: thuhang3a09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thì hiện tại đơn với động từ thường 9 10 793