Ktl-icon-tai-lieu

Thì quá khứ hoàn thành - Tương lai hoàn thành

Được đăng lên bởi Trang Tống
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect Tense

1. Định nghĩa
Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành
động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra
trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.
2. Công thức: Quá Khứ Hoàn Thành
Khẳng định
S + had + PP

Phủ định

Nghi vấn

S + had + not (hadn’t) + PP

(WH –question) + had + S +
PP …?

They had finished before I They hadn’t eaten before he

What had he thought before I

arrived.

asked the question?

finished the job.

3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ:
Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá

Ví dụ


khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho
hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho

I met them after they had divorced each
other. (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau.)



hành động xảy ra sau.

Lan said she had been chosen as a beauty
queen two years before. (Lan nói rằng
trước đó hai năm, cô ta từng được chọn
làm hoa hậu.) - học tiếng anh



An idea occured to him that she herself
had helped him very much in the
everyday life. (Hắn chợt nghĩ ra rằng
chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong

cuộc sống hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã
xảy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm



trong quá khứ, hoặc trước một hành động

We had had lunch when she arrived. (Khi
cô ấy đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)

khác cũng đã kết thúc trong quá khứ.


No sooner had he returned from a long
journey than he was ordered to pack his
bags.(Anh ta mới đi xa về thì lại được

Khi QKHT thường được dùng kết hợp với thì

lệnh cuốn gói ra đi.)

quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các
giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như



before), before, after, when, till, untill, as
soon as, no sooner…than

When I arrived John had gone away.(Khi
tôi đến thì John đã đi rồi.)



Yesterday, I went out after I had finished
my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau
khi tôi đã làm xong bài tập.)



Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết
cho hành động khác

I had prepared for the exams and was
ready to do well.



Tom had lost twenty pounds and could
begin anew.



Trong câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều
kiện không có thực

If I had known that, I would have acted
differently.



She would have come to the party if she
had been invited.



Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian
trong quá khứ, trước 1 mốc thời gian khác

I had lived abroad for twenty years when
I received ...
Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect Tense
1. Định nghĩa
Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành
động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra
trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.
2. Công thức: Quá Khứ Hoàn Thành
Khẳng định Phủ định Nghi vấn
S + had + PP S + had + not (hadn’t) + PP
(WH –question) + had + S +
PP …?
They had finished before I
arrived.
They hadn’t eaten before he
finished the job.
What had he thought before I
asked the question?
3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ: Ví dụ
Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá
khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho
hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho
hành động xảy ra sau.
I met them after they had divorced each
other. (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau.)
Lan said she had been chosen as a beauty
queen two years before. (Lan nói rằng
trước đó hai năm, cô ta từng được chọn
làm hoa hậu.) - học tiếng anh
An idea occured to him that she herself
had helped him very much in the
everyday life. (Hắn chợt nghĩ ra rằng
chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong
Thì quá khứ hoàn thành - Tương lai hoàn thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thì quá khứ hoàn thành - Tương lai hoàn thành - Người đăng: Trang Tống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thì quá khứ hoàn thành - Tương lai hoàn thành 9 10 591