Ktl-icon-tai-lieu

Thì tiếng anh

Được đăng lên bởi Lộc Thọ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Present Continuous (I am doing)
+)thì hiện tại tiếp diễn luôn chỉ sự nhất thời.
+) at the times of speaking , the action is not finished.
+) I am doing something = I’m in middle of doing it; I ‘ve started doing it and haven’t finished.
Eg:
- Please don't make so much noise. I'm trying to work. (not I try)
- 'Where's Mark?' 'He's having a shower.' (not He has a shower)
- Let's go out now. lt isn't raining any more. (not lt doesn't rain)
- (at a party) Hi, jane. Are you enjoying the party? (not Do you enjoy)
- What's all that noise? What's going on? (=What's happening?)
+) sometime the actions is not happening at the time of speaking. For example:
- Steve is taking to a friend on the phone, He says: I’m reading a readlly book at the moment…..
Steve is not reading a book at the time of speaking, He means that he has started it, but has not finished it
yet.
Nói về sự việc đã làm nhưng chưa kết thúc (vẫn đang làm) nhưng không đề cập tới kết qu ả của
việc làm.
+)can use present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verb:
Begin Start Change
increase
rise
fall
grow become
get
improve
- Nói về sự thay đổi nhất thời, không có tính lâu dài.
- Nói về 1 sự việc bao lâu nay vẫn xảy ra vậy nhưng giờ nó thay đổi nhất thời, không mang tính lâu
dài.
+) Be + V-ing: Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn,
quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

Present Continuous (I am doing)
- Chúng ta dùng thì hiện tại đơn để nói về các việc chung chung. Chúng ta không chỉ nghĩ về hiện tại. Chúng ta
dùng nó để diễn đạt một việc nào đó xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại hoặc một sự việc nào đó nói chung
được coi là hiển nhiên đúng. Sự việc đó có xảy ra lúc nói hay không là không quan trọng.
- Dùng thì hiện tại đơn khi diễn tả mức độ thường xuyên xảy ra của sự việc

Note:
- When think mean “believe” or “have an opinion” do not use the continuous
o I think Mari is Canadian, but I’m not sure ( not I’m thinking).
o What do you think of my plan? ( = what is you opinion).
- When think mean “consider”, the continuous is possible: (nghĩ về ai, nghĩ về cái gì)
o I’m Thinking about what happened. I often think about it.
o Nicky is thinking of giving up her job ( = She is considering it).
- See, Smell, taste, hear use simple present (not use continuous) with these verbs:
o Do you see that man over there (not are you seeing)
o This room smell. Let’s open a window
we often use can + see/he...
Present Continuous (I am doing)
+)thì hi n t i ti p di n luôn ch s nh t th i. ế
+) at the times of speaking , the action is not finished.
+) I am doing something = I’m in middle of doing it; I ‘ve started doing it and haven’t finished.
Eg:
- Please don't make so much noise. I'm trying to work. (not I try)
- 'Where's Mark?' 'He's having a shower.' (not He has a shower)
- Let's go out now. lt isn't raining any more. (not lt doesn't rain)
- (at a party) Hi, jane. Are you enjoying the party? (not Do you enjoy)
- What's all that noise? What's going on? (=What's happening?)
+) sometime the actions is not happening at the time of speaking. For example:
- Steve is taking to a friend on the phone, He says: I’m reading a readlly book at the moment…..
Steve is not reading a book at the time of speaking, He means that he has started it, but has not finished it
yet.
Nói v s vi c đã làm nh ng ch a k t thúc (v n đang làm) nh ng không đ c p t i k t qu c a ư ư ế ư ế
vi c làm.
+)can use present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verb:
Begin Start Change increase rise fall grow become get
improve
- Nói v s thay đ i nh t th i, không có tính lâu dài.
- Nói v 1 s vi c bao lâu nay v n x y ra v y nh ng gi nó thay đ i nh t th i, không mang tính lâu ư
dài.
+) Be + V-ing: Ch hành đ ng đã chu n b k ho ch s n, th ng có th i gian c th ho c m t k ho ch l n, ế ư ế
quan tr ng đã quy t đ nh làm th ng ế ườ có th i gian xác đ nh
Present Continuous (I am doing)
- Chúng ta dùng thì hi n t i đ n đ nói v các vi c chung chung. Chúng ta không ch nghĩ v hi n t i. Chúng ta ơ
dùng nó đ di n đ t m t vi c nào đó x y ra th ng xuyên hay l p đi l p l i ho c m t s vi c nào đó nói chung ườ
đ c coi là hi n nhiên đúng. S vi c đó có x y ra lúc nói hay không là không quan tr ng.ượ
- Dùng thì hi n t i đ n khi di n t m c đ th ng xuyên x y ra c a s vi c ơ ườ
Note:
- When think mean “believe” or “have an opinion” do not use the continuous
o I think Mari is Canadian, but I’m not sure ( not I’m thinking).
o What do you think of my plan? ( = what is you opinion).
- When think mean “consider”, the continuous is possible: (nghĩ v ai, nghĩ v cái gì)
o I’m Thinking about what happened. I often think about it.
o Nicky is thinking of giving up her job ( = She is considering it).
- See, Smell, taste, hear use simple present (not use continuous) with these verbs:
o Do you see that man over there (not are you seeing)
o This room smell. Let’s open a window
we often use can + see/hear/smell/taste
- Look, feel can use present simple or present continuos to say how somebody looks or feels now:
o You look well today or you are looking well today
o How do you feel now? or how are you feeling now?
Past continuous (I was doing)
- they were playing = they were in the middle of playing thay had not finished playing.
- I was doing something = I was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had
alreadly started before this time, but had not finished.
- x y ra 1 th i di m xác đ nh
- we use the past simple to say that one thing happened after another:
I was walking along the road when I saw Dan. So I stopped, and we had a chat.
Compare (so sánh):
Thì tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thì tiếng anh - Người đăng: Lộc Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thì tiếng anh 9 10 268