Ktl-icon-tai-lieu

Thi vào 10 tiếng anh (Yên Bái 2012)

Được đăng lên bởi Tăng Hải Đạt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH YÊN BÁI
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang, 07 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Khóa thi ngày: 23/6/2012

Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi
Câu I: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. (1 điểm)
1. A. kids
2. A. played
3. A. service
4. A. show
5. A. ceiling

B. tops
B. interested
B. provide
B. sorrow
B. cancer

C. banks
C. turned
C. device
C. window
C. focus

D. hats
D. installed
D. climate
D. crowd
D. face

Câu II: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau. (2 điểm)
1. If I _______ you, I would take some rest before the exam tomorrow.
A. am
B. was
C. were
D. would be
2. She is going to finish her work, ________?
A. is she
B. isn’t she
C. will she
D. won’t she
3. What is the name of the man ________ gave us a lift yesterday?
A. whom
B. which
C. whose
D. who
4. Last month, my doctor advised me _______ at home for some days because of my sickness.
A. to stay
B. not stay
C. staying
D. stay
5. He suggested _______ a taxi to be sure of getting there on time.
A. to take
B. takes
C. take
D. taking
6. Can you meet me _______ 8 a.m and 9 a.m?
A. at
B. between
C. from
D. since
7. Andy is fond ________ playing the guitar.
A. with
B. on
C. of
D. in
8. This exercise is ________ difficult for us to do.
A. so
B. too
C. enough
D. such
9. Today is much ________ than yesterday.
A. hotter
B. hot
C. hottest
D. so hot
10. Lan: Would you like some bread?
Mai: _______. I’m rather hungry.
A. Yes, please
B. O.K
C. No, thanks
D. Yes, I like
Câu III: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1. It is very interesting (learn) ___________ English.
2. John (repair) ___________ the TV set now.
3. Yesterday my father (buy) ___________ new watch because his old one was stolen.
4. We (not see) ___________ him since we left school.
5. You (cook) ___________ when I phoned you last night?
Câu IV: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1. Hue is famous for its (BEAUTY) ____________ landscapes.
2. Mary is (BORE) ____________ with doing the household chores.
3. My brother plays the piano very (GOOD) ____________.
4. Air (POLLUTE) ____________ is a big problem in many cities in the world.
5. He doesn’t mind (CRITICIZE) ____________ by other people.
1

Câu V: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (2 điểm)
NEWCASTLE
I was born in Newcastle, a city in the North East of England. N...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
TỈNH YÊN BÁI NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Tiếng Anh
(Đề thi gồm 02 trang, 07 câu) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Khóa thi ngày: 23/6/2012
Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi
Câu I: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. (1 điểm)
1. A. kids B. tops C. banks D. hats
2. A. played B. interested C. turned D. installed
3. A. service B. provide C. device D. climate
4. A. show B. sorrow C. window D. crowd
5. A. ceiling B. cancer C. focus D. face
Câu II: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau. (2 điểm)
1. If I _______ you, I would take some rest before the exam tomorrow.
A. am B. was C. were D. would be
2. She is going to finish her work, ________?
A. is she B. isn’t she C. will she D. won’t she
3. What is the name of the man ________ gave us a lift yesterday?
A. whom B. which C. whose D. who
4. Last month, my doctor advised me _______ at home for some days because of my sickness.
A. to stay B. not stay C. staying D. stay
5. He suggested _______ a taxi to be sure of getting there on time.
A. to take B. takes C. take D. taking
6. Can you meet me _______ 8 a.m and 9 a.m?
A. at B. between C. from D. since
7. Andy is fond ________ playing the guitar.
A. with B. on C. of D. in
8. This exercise is ________ difficult for us to do.
A. so B. too C. enough D. such
9. Today is much ________ than yesterday.
A. hotter B. hot C. hottest D. so hot
10. Lan: Would you like some bread?
Mai: _______. I’m rather hungry.
A. Yes, please B. O.K C. No, thanks D. Yes, I like
Câu III: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1. It is very interesting (learn) ___________ English.
2. John (repair) ___________ the TV set now.
3. Yesterday my father (buy) ___________ new watch because his old one was stolen.
4. We (not see) ___________ him since we left school.
5. You (cook) ___________ when I phoned you last night?
Câu IV: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1 điểm)
1. Hue is famous for its (BEAUTY) ____________ landscapes.
2. Mary is (BORE) ____________ with doing the household chores.
3. My brother plays the piano very (GOOD) ____________.
4. Air (POLLUTE) ____________ is a big problem in many cities in the world.
5. He doesn’t mind (CRITICIZE) ____________ by other people.
1
Thi vào 10 tiếng anh (Yên Bái 2012) - Trang 2
Thi vào 10 tiếng anh (Yên Bái 2012) - Người đăng: Tăng Hải Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thi vào 10 tiếng anh (Yên Bái 2012) 9 10 903