Ktl-icon-tai-lieu

Thời hiện tại tiếp diễn

Được đăng lên bởi Văn Chung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thời hiện tại tiếp diễn:
I - FORM

*CHÚ Ý NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:



V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

Khi thêm -ing sau động từ, có những trường hợp đặc biệt sau:
a/ Nếu như đông từ tận cùng bằng một chữ E: chúng ta bỏ chữ E đó đi rồi mới thêm -ing.
ex: Ride - Riding (lái - đang lái)
b/ Nếu động từ tận cùng có 2 chữ EE, ta thêm -ing bình thường, không bỏ E.
ex: See - Seeing. (nhìn - đang nhìn).
c/ Nếu động từ tận cùng là IE, chúng ta đổi IE thành Y rồi mới thêm -ing
ex: Die - Dying. (chết - đang...

).

d/ Nếu động từ 1 am tiet ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm U-E-O-A-I (U Ể
OẢI),, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:
cut
- cutting
run
- running
ex: Stop - ở đây ta có O là một nguyên âm, đứng trước phụ âm P ở tận cùng của câu, vì thế chúng ta
gấp đôi phụ âm P lên. Sau đó thêm -ing.
Stop - Stopp - Stopping
Các trường hợp khác ta thêm -ing sau động từ bình thường.
II - CÁCH DÙNG: 1. Diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm đang nói.
ex: I am reading. ( Tôi đang đọc)
2. Một hành động xảy ra có tính chất tạm thời.
ex: She is working (cô ấy đang làm việc)
3. Một hành động lúc nào cũng xảy ra liên tục. (thường có thêm usually, always... trong câu).
ex: I am usually thinking of you (tôi thường nghĩ về bạn).

a. Chỉ một việc đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.
Ví dụ: I am reading an English book now.
b. Chỉ việc xảy ra trong tương lai (khi có trạng từ chỉ tương lai).
Ví dụ: I am going to call on Mr. John tomorrow.
I am meeting her at the cinema tonight.
III - THẮC MẮC
Trong phần trước ( Simple Present) chúng ta đã được tìm hiểu sơ qua về các thành phần trong câu,
chúng ta đã phần nào hình dung được thế nào là chia động từ, chủ từ, động từ TOBE, trợ động từ
TODO, (O). Vì vậy, bài lần này rất nhẹ nhàng.
Trong thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ được gặp một gương mặt mới: V-ing.

1. V-ing là gì? V là verb. V-ing đơn giản là động từ thêm đuôi -ing.
Trong Tiếng Anh, Người ta quy ước: động từ + ing = đang diễn ra hành động đó.
Ví dụ: - Drink: uống.
- Drinking: đang uống.
- I am drinking water (tôi đang uống nước).

* Công thức:

Những ĐT Ko chia ở HTTD
- know
- keep
- see
- hope
- smell
- need
- expect
- agree
- look
- begin
- stop
- enjoy
- want
- fall
- have to
Recognization
- now
- at the present
- look !
- keep silent ! = Be quiet!
- don’t make noise:
- hurry up!
- don’t talk in class

- understand
- be
- hear
- wish
- seem
- consider
- sound
- notice
- start
- finish
- taste
- love/ like
- prefer
-...
Thời hiện tại tiếp diễn:
I - FORM
*CHÚ Ý NH NG V N SAU: ĐỀ
V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...
Khi thêm -ing sau ng t , có nh ng tr ng h p c bi t sau:độ ườ đặ
a/ N u nh ông t t n cùng b ng m t ch E: chúng ta b ch E ó i r i m i thêm ế ư đ đ đ -ing.
ex: Ride - Riding (lái - ang lái)đ
b/ N u ng t t n cùng có 2 ch EE, ta thêm ế độ -ing bình th ng, không b E. ườ
ex: See - Seeing. (nhìn - ang nhìn).đ
c/ N u ng t t n cùng là IE, chúng ta i IE thành Y r i m i thêm ế độ đổ -ing
ex: Die - Dying. (ch t - ế angđ ... ).
d/ N u ế ng tđộ 1 am tiet cu i ph âm, tr c ph âm mà m t nguyên âm U-E-O-A-I (U ướ
O I),, ta ph i g p ôi ph âm r i m i thêm ING: đ cut - cutting run - running
ex: Stop - ây ta có O là m t nguyên âm, ng tr c ph âm P t n cùng c a câu, vì th chúng ta đ đ ướ ế
g p ôi ph âm P lên. Sau ó thêm đ đ -ing.
Stop - Stopp - Stopping
Các tr ng h p khác ta thêm ườ -ing sau ng t bình th ng.độ ườ
II - CÁCH DÙNG: 1. Di n t m t hành ng ang x y ra th i i m ang nói. độ đ đ đ
ex: I am reading. ( Tôi ang c)đ đ
2. M t hành ng x y ra có tính ch t t m th i. độ
ex: She is working (cô y ang làm vi c) đ
3. M t hành ng lúc nào c ng x y ra liên t c. (th ng có thêm usually, always... trong câu). độ ũ ườ
ex: I am usually thinking of you (tôi th ng ngh v b n).ườ ĩ
a. Ch m t vi c ang x y ra ngay lúc nói chuy n/hi n hành đ .
Ví dụ: I am reading an English book now.
b. Ch vi c x y ra trong t ng lai (khi có ươ tr ng t ch t ng lai ươ ).
Ví dụ: I am going to call on Mr. John tomorrow.
I am meeting her at the cinema tonight.
III - TH C M C
Trong ph n tr c ( Simple Present) chúng ta ã c tìm hi u s qua v các thành ph n trong câu, ướ đ đượ ơ
chúng ta ã ph n nào hình dung c th nào là chia ng t , ch t , ng t TOBE, tr ng t đ đượ ế độ độ độ
TODO, (O). Vì v y, bài l n này r t nh nhàng.
Trong thì hi n t i ti p di n, chúng ta s c g p m t g ng m t m i: V-ing. ế đượ ươ
Thời hiện tại tiếp diễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời hiện tại tiếp diễn - Người đăng: Văn Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thời hiện tại tiếp diễn 9 10 667