Ktl-icon-tai-lieu

Thủ thuật viết luận

Được đăng lên bởi Bảo Anh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Writing Argument Essay
1. Structures
Structures
Introduction:
- Introducing the topic.
- Giving background information and Narrowing the topic.
- Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.
Body:
- Reason 1 (with 2 supporting ideas).
- Reason 2 (with 2 supporting ideas).
- Reason 3 (with 2 supporting ideas).
Conclusion:
- Restate your point of view.
- Summary is required.

2. Useful expressions for giving your point of view
Những cụm từ gợi ý để khẳng định ý kiến bản thân ở vấn đề nêu ra ở đề bài. Những cụm từ này thường sẽ được
sử dụng ở phần mở bài hoặc kết bài.
- In my opinion/ In my view/ From my point of view.
- I (strongly) believe/think (that)
- My opinion is…
- To my mind,…
- The way I see it,…
- As far as I am concerned,…
- It seems/appears to me that…
- I (do not) agree with …
- I strongly/absolutely/totally/certainly/partially | agree with/approve of/support/disagree with.
- I am totally against…
- It strikes me that…
- I am (not) convinced that…
- It is my firm belief that…
Task: Nowadays, computers are an important part of most people’s everyday lives. This change has
improved the way people live.
To what extent do you agree or disagree?
Introduction:
Một mở bài hay cần nêu ra được chủ đề, giới hạn chủ đề vào vấn đề của đề bài và nêu ra ý kiến của cá nhân.
a. Introducing the topic




Đầu tiên, chúng ta cần xác định Chủ đề của đề bài là gì? Neu chủ đề xác định là “Computers” thì quá rộng, sẽ
rất mất công để giới hạn chủ đề ở các câu sau, như vậy mở bài sẽ dài không cần thiết. Vậy chủ đề có thể
là: “The changes computers have on our lives”. Như vậy, câu đầu tiên của mở bài bạn có thể viết:
The changes computers have on our lives has become a source of controversy over the years.
Without a doubt, computers have changed the way people live.
b. Giving background information and Narrowing the topic
1




Ở đây, giới hạn lại topic đã đưa ra (The changes computers have on our lives). Hướng giới hạn ở đây bạn dựa
vào đề bài: This change has improved the way people live. Đó là sự đánh giá (tốt, xấu, tích cực, tiêu cực) về
những thay đổi mà máy tính tạo nên cho đời sống con người. Như vậy, đề bài sẽ được giới hạn về vấn
đề “Evaluating the quality of those changes”
Từ đó, câu văn tiếp theo có thể là:
Evaluating the quality of those changes is less clear and is subject to individual opinions and attitudes.
People have many different ways of evaluationg these changes.
c. Giving your point of view and mentioning the ma...


Structures

- Introducing the topic.
- Giving background information and Narrowing the topic.
- Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.

- Reason 1 (with 2 supporting ideas).
- Reason 2 (with 2 supporting ideas).
- Reason 3 (with 2 supporting ideas).

- Restate your point of view.
- Summary is required.
  !
Những cụm từ gợi ý để khẳng định ý kiến bản thân ở vấn đề nêu ra ở đề bài. Những cụm từ này thường sẽ được
sử dụng ở phần mở bài hoặc kết bài.
- In my opinion/ In my view/ From my point of view.
- I (strongly) believe/think (that)
- My opinion is…
- To my mind,…
- The way I see it,…
- As far as I am concerned,…
- It seems/appears to me that…
- I (do not) agree with …
- I strongly/absolutely/totally/certainly/partially | agree with/approve of/support/disagree with.
- I am totally against…
- It strikes me that…
- I am (not) convinced that…
- It is my firm belief that…
Task: Nowadays, computers are an important part of most people’s everyday lives. This change has
improved the way people live.
To what extent do you agree or disagree?

Một mở bài hay cần nêu ra được chủ đề, giới hạn chủ đề vào vấn đề của đề bài và nêu ra ý kiến của cá nhân.
"
Đầu tiên, chúng ta cần xác định Chủ đề của đề bài là gì? Neu chủ đề xác định là “Computers” thì quá rộng, sẽ
rất mất công để giới hạn chủ đề ở các câu sau, như vậy mở bài sẽ dài không cần thiết. Vậy chủ đề có thể
là: #$"""  %. Như vậy, câu đầu tiên của mở bài bạn có thể viết:
The changes computers have on our lives has become a source of controversy over the years.
Without a doubt, computers have changed the way people live.
&' &()!"
Thủ thuật viết luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ thuật viết luận - Người đăng: Bảo Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thủ thuật viết luận 9 10 780