Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ chuyên ngành điện

Được đăng lên bởi luannguyen8913
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện
FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số.
AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều.
DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều.
FCO _ Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi
LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi có c ắt t ải
CB _ Circuit Breaker : Máy cắt.
ACB _ Air Circuit Breaker : Máy cắt bằng không khí
MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy cắt kh ối có dòng c ắt > 100A
MCB _ Miniature Circuit Breaker : Bộ ng ắt mạch lo ại nh ỏ
VCB _ Vacuum Circuit Breaker : Máy cắt chân không.
RCD _ Residual Current Device : Thiết bị chống dòng đi ện d ư.
DF : Distortion Factor : hệ số méo dạng
THD : Total Harmonic Distortion : độ méo d ạng tổng do sóng hài
BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai c ũng bít , kh ỏi nói nh ỉ ^ ^
MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor
trong đó FET : field efect transistor là transistor hiệu ứng tr ường
reference input : tín hiệu vào , tín hiệu chuẩn
controlled output : tín hiệu ra
SISO : single input single output : hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra
MIMO : multi input multi output : hệ thống nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra
Air distribution system .................................: Hệ thống điều ph ối khí
Ammeter .................................................. .: Ampe kế
Busbar .................................................. ....: Thanh d ẫn
Cast-Resin dry transformer............................: Máy biến áp khô
Circuit Breaker ............................................: Aptomat ho ặc máy c ắt
Compact fluorescent lamp..............................: Đèn hu ỳnh quang
Contactor .................................................. : Công t ắc tơ
Current carrying capacity...............................: Khả năng mang t ải
Dielectric insulation ......................................: Đi ện môi cách đi ện
Distribution Board .........................................: Tủ/bảng phân ph ối điện
Downstream circuit breaker.............................: Bộ ngắt đi ện cu ối ngu ồn
Earth conductor ...........................................: Dây n ối đất
Earthing system ...........................................: Hệ thống nối đất
Equipotential bonding ....................................: Liên kết đẳng th ế

Fire retardant ..............................................: Chất cản cháy
Galvanised component ...................................:Cấu kiện mạ kẽm
Impedance Earth ..........................................: Điện trở kháng đất
Instantaneous current .....................
Các thu t ng - ký hi u chuyên ngành i n đ
FM _ Frequency Modulation : Bi n i u t n s .ế đ
AC _ Alterating Current : Dòng i n xoay chi u.đ
DC _ Direct Current : Dòng i n m t chi u.đ
FCO _ Fuse Cut Out : C u chì t r i ơ
LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : C u chì t r i có c t t i ơ
CB _ Circuit Breaker : Máy c t.
ACB _ Air Circuit Breaker : Máy c t b ng không khí
MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy c t kh i có dòng c t > 100A
MCB _ Miniature Circuit Breaker : B ng t m ch lo i nh
VCB _ Vacuum Circuit Breaker : Máy c t chân không.
RCD _ Residual Current Device : Thi t b ch ng dòng i n d .ế đ ư
DF : Distortion Factor : h s méo d ng
THD : Total Harmonic Distortion : méo d ng t ng do sóng hàiđộ
BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai c ng bít , kh i nói nh ^ ^ũ
MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor
trong ó FET : field efect transistor là transistor hi u ng tr ngđ ườ
reference input : tín hi u vào , tín hi u chu n
controlled output : tín hi u ra
SISO : single input single output : h th ng 1 ngõ vào 1 ngõ ra
MIMO : multi input multi output : h th ng nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra
Air distribution system .................................: H th ng i u ph i khí đ
Ammeter .................................................. .: Ampe kế
Busbar .................................................. ....: Thanh d n
Cast-Resin dry transformer............................: Máy bi n áp khôế
Circuit Breaker ............................................: Aptomat ho c máy c t
Compact fluorescent lamp..............................: èn hu nh quangĐ
Contactor .................................................. : Công t c t ơ
Current carrying capacity...............................: Kh n ng mang t i ă
Dielectric insulation ......................................: i n môi cách i nĐ đ
Distribution Board .........................................: T /b ng phân ph i i n ố đ
Downstream circuit breaker.............................: B ng t i n cu i ngu n đ
Earth conductor ...........................................: Dây n i tố đấ
Earthing system ...........................................: H th ng n i t ố đấ
Equipotential bonding ....................................: Liên k t ng thế đẳ ế
Thuật ngữ chuyên ngành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ chuyên ngành điện - Người đăng: luannguyen8913
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thuật ngữ chuyên ngành điện 9 10 818