Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải
Abatement
Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...)
Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...)

Accept except
Chấp nhận nhưng loại trừ
Thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu sử dụng trong giao dịch để chỉ
mình chấp nhận một số điều khoản hoặc chi tiết nào đó nhưng không chấp nhận các
phần khác bị loại trừ sẽ được gạt bỏ hoặc sửa đổi theo yêu cầu.

Accomplished bill of lading
Vận đơn đã nhận hàng
Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dở và hàng
đã được nhận xong.

Act of God or natural calamity
Thiên tai

Abandonment
Sự khước từ:
Là việc từ chối thực hiện một hành động. (abandonment of action). Thí dụ: Khước từ
việc thưa kiện, truy cứu, chuyến hành trình, việc giao nhận hàng vì những lý do nào
đó. 2. Sự từ bỏ: Là việc từ bỏ một tài sản được bảo hiểm (Abandonment of insured
property) trong trường hợp tài sản bị tổn thất coi như toàn bộ ước tính (constructive
total loss). Chủ tài sản phải làm văn bản từ bỏ tài sản và thực hiện việc chuyển quyền
sở hữu tài sản ấy cho người (công ty) bảo hiểm, để được người này xem xét từ chối
hoặc chấp nhận bồi thường toàn bộ lô hàng. Ví dụ: Tàu bị đắm ở biển sâu, trục vớt
khó khăn và tốn kém nên chủ tàu tuyên bố từ bỏ tàu, chuyển quyền sở hữu con tàu
cho người (công ty) bảo hiểm xem xét từ chối hoặc chấp nhận bồi thường theo giá trị

bảo hiểm của tàu. Nếu người bảo hiểm từ chối bồi thường tổn thất toàn bộ với lý do
chính đáng, thì họ sẽ bồi thường tổn thất bộ phận (Partial loss).

Aboard
1. Trên, lên (Tàu, xe lửa, máy bay)
1. Trên, lên (Tàu, xe lửa, máy bay) – Xà lan chở trên tàu (Lighters aboard ship) – Xếp
hàng lên tàu (To get aboard) 2. VớiGiới từ dùng trong thuật ngữ: Va đụng với một tàu
khác (to fall aboard of a ship). A.B.S Chữ viết tắt của: American Bureau of Shipping.
(Xem: American Bureau of shipping)

Accomplished bill of lading
Vận đơn đã nhận hàng
Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dỡ và hàng
đã được nhận xong.

Act of war
Hành động chiến tranh
Bao gồm chiến tranh giữa các quốc gia, nội chiến, khởi nghĩa, nổi loạn, hành động thù
địch như tiêu diệt, phá hoại, bắt giữ, tịch thu và các hành động chiến tranh khác tương
tự… Trong nghiệp vụ bảo hiểm, rủi ro tổn thất do hành động chiến tranh được bảo
hiểm theo điều kiện đặc biệt, có giới hạn, theo điều khoản bảo hiểm chiến tranh (war
risk insurance clause

Actual carrier or effective carrier
Người chuyên chở đích thực
Thuật ngữ được dùng trong nghiệp vụ gom hàng vận chuyển ...
Thut ng chuyên ngành Hàng hi
Abatement
S gim giá (Hàng hóa, cước phí,...)
S gim giá (Hàng hóa, cước phí,...)
Accept except
Chp nhn nhưng loi tr
Thut ng được người thuê tàu hoc đại lý thuê tàu s dng trong giao dch để ch
mình chp nhn mt s điu khon hoc chi tiết nào đó nhưng không chp nhn các
phn khác b loi tr s được gt b hoc sa đổi theo yêu cu.
Accomplished bill of lading
Vn đơn đã nhn hàng
Vn đơn gc đã được trao cho người chuyên ch (Surrendered) ti cng d và hàng
đã được nhn xong.
Act of God or natural calamity
Thiên tai
Abandonment
S khước t:
Là vic t chi thc hin mt hành động. (abandonment of action). Thí d: Khước t
vic thưa kin, truy cu, chuyến hành trình, vic giao nhn hàng vì nhng lý do nào
đó. 2. S t b: Là vic t b mt tài sn được bo him (Abandonment of insured
property) trong trường hp tài sn b tn tht coi như toàn b ước tính (constructive
total loss). Ch tài sn phi làm văn bn t b tài sn và thc hin vic chuyn quyn
s hu tài sn y cho người (công ty) bo him, để được người này xem xét t chi
hoc chp nhn bi thường toàn b lô hàng. Ví d: Tàu b đắm bin sâu, trc vt
khó khăn và tn kém nên ch tàu tuyên b t b tàu, chuyn quyn s hu con tàu
cho người (công ty) bo him xem xét t chi hoc chp nhn bi thường theo giá tr
Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải 9 10 931