Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh-Việt

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuºt ngù kþ thuiºt ½¯ng kiÌm v¡ ½Üng t¡u anh -viÎt
1
A class division : Khu vúc kÆt c¶u (châng chŸy) c¶p A
A.C generator : MŸy phŸt xoay chiËu
Abaft : PhÏa sau, phÏa ½uái t¡u
ABS (American Bureau of Shipping) : ‡¯ng kiÌm Mþ
Abjorb : H¶p thò, hît
Abient temperature : NhiÎt ½æ mái trõéng xung quanh
Abnormal : KhŸc thõéng, b¶t thõéng
Abnormality : (Sú) khŸc thõéng/ ngo−i lÎ
Above-mentioned : ‡¬ nÅu ê trÅn, ½¬ nÜi ê trÅn
Abrasion : (Sú) m¡i mÝn, chå bÙ mÝn, tÏnh mÝn
Abrasion resistance : (Sú) chÙu m¡i mÝn, tÏnh châng mÝn
Abrasion test : Thø ½æ m¡i mÝn
Abrupt change : (Sú) thay ½äi ½æt ngæt
Abscissa : Ho¡nh ½æ
~ of centre gravity : Ho¡nh ½æ tràng tµm t¡u
~ of centre of waterline : Ho¡nh ½æ tràng tµm diÎn tÏch ½õéng nõèc
Absence : (Sú) v°ng m´t, (sú) thiÆu
Absolute equilibrium pressure of saturated vapour : Ÿp su¶t cµn b±ng tuyÎt ½âi cða
hçi b¬o hÝa
Absolute pressure : Ÿp su¶t tuyÎt ½âi
Absolute temperature : NhiÎt ½æ tuyÎt ½âi
Absolute vapour pressure : Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi
Absorbab heat energy : N¯ng lõìng nhiÎt h¶p t
Absorbed energy : N¯ng lõìng h¶p thò
Absorption : (Sú) h¶p thò
Acceleration : Gia tâc, (sú) t¯ng tâc
Acceleration of gravity : Gia tâc tràng trõéng
Accelerator : mŸy gia tâc (cŸc h−t tÏch ½iÎn), ch¶t xîc tŸc
Acceptable : Ch¶p nhºn ½õìc, cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc
Acceptance inspection : (Sú) kiÌm tra ½Ì ch¶p nhºn
Access : (Sú) tiÆp cºn/truy cºp; Lâi ½i v¡o, lâi ½i tèi
Access door : N°p (lå) quan sŸt
Access ladder : C·u thang lÅn xuâng
Access ladder : Thang leo v¡o, thang d¹n tèi
Access manhole : Lå ngõéi chui v¡o
Access means : Phõçng tiÎn tiÆp cºn, phõçng tiÎn d¹n tèi
Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh-Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh-Việt - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh-Việt 9 10 278