Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAN 2

CHI TILT KtT CAU

2.1 Combinated constructions : CJc cum ket cau

1 . Poop deck
2. Upper deck

Boong thuong tang dubi

4. Boat deck
5. Promenade deck

Boong xu6ng

3. Saloon deck

6. Navigation deck
7. Compass flat
8. Forecastle deck
9.

Second

deck

10 . Steering engine room

11 . Rudder trunk
12 . After peak tank

Boong tren

Boong di lai
Boong dao

Boong dieu Mien
Boong la ban

Boong thuong tang mui
Bong hai

Bu6ng may lei
Ham tryc IJi
Ket dubi

13 . Wing tank
14 . Shaft tunnel

K6t man

16. Engine room

Bu6ng m6y

15. Deep tank

Ham true
Ket sbu

17. Hold
18 . Chain locker

Khoang hang

20. Engine casing
21 . Stern frame

Thanh mieng bu6ng may

23 . After peak bulkhead

Wch dubi

19 . Fore peak tank

Ham xich neo
Ket mui

Sting dubi

22 . Deep floor

Da ngang dang cao

24 . Water tight bulkhead

Vach kin nuoc

25 . Corrugated bulkhead

Vach song

26 . Engine bed
27 . Double bottom

Be m6y

29 . Deck girder
30 . Collision bulkhead

SSng boong

28 . Center line bulkhead

DAy d6i
VAch doc tam
V6ch Wing va

2.2

Cac ba phan k6t cau mui t6u

1. Chain locker

H6m x1ch

3. Boatwain's store
4. Bulbous bow'

Kho thiiy thu tWng

7. Second deck

Bong th&hai

9. Forecastle deck
10 . Center division

Boong thirgng tdng mui

12 . Collision bulkhead

Vach chong va

14 . Panting stringer plate '
15 . Panting beam

Song dqc chong va
X4 chong va

17 . Frame

Sudn

2. Fore peak tank

Kit mOi

Mai quh 16

5. Fashion plate
6. Breast hook

Tam ton tao mui
Ma ngang

8. Upper deck

Boong tren

VJch d9c phia mui tau

11 . Wash plate

Tam chan

13 . Side stringer

Song doc man

16 . Pillar

18 . Tank side bracket
19 . Beam bracket

20 . Beam

21 . Deck girder

22 . Center girder

C¢t chong
Ma hong
M5 xa

Xd ngang boong
Song doc boong
Sting chink

Mui qua le

Mui thudng

a

s

23 . Rider plate

24 . Horizontal stiffener
25 . Deep floor

Thanh gia cvdng

Nep nom

DJ ngang dang cao

26 . Panting stringer under beam Song chong va duui xa

27 . Rib

Ma gia curing

29 . Keel

Song chinh

28 . Shell long.

Nep doc gia curing tam vo',

30 . Plate stem

Tam song mui

2.3 .

49

KEt ct6u chc ph5n cua mOi Ou

Pillar : Cot chong

Long.

1 . Upper deck plate

Ton boong tren
Ton boong thtl hai

4. Solid floor
5. Vertical stiffener

Da ngang dac

2. Second deck plate
3. Tank top plating or inner bottom plating
bulkhead

Vach doc

6. Bottom longitudinal
7. Center girder
8. Side girder

Nep dung

Dam doc day
Song chinh
Song phu

9. Horizontal margin plate

Song h6ng ngang

11 . Hor...
PHAN
2
CHI
TILT
KtT
CAU
2
.1
Combinated
constructions
:
CJc
cum
ket
cau
1
.
Poop
deck
2
.
Upper
deck
3
.
Saloon
deck
4
.
Boat
deck
5
.
Promenade
deck
6
.
Navigation
deck
7
.
Compass
flat
8
.
Forecastle
deck
9
.
Second
deck
10
.
Steering
engine
room
11
.
Rudder
trunk
12
.
After
peak
tank
13
.
Wing
tank
14
.
Shaft
tunnel
15
.
Deep
tank
16
.
Engine
room
17
.
Hold
18
.
Chain
locker
19
.
Fore peak
tank
20
.
Engine
casing
21
.
Stern
frame
22
.
Deep
floor
23
.
After
peak
bulkhead
24
.
Water
tight
bulkhead
25
.
Corrugated
bulkhead
26
.
Engine
bed
27
.
Double
bottom
28
.
Center
line
bulkhead
29
.
Deck
girder
30
.
Collision
bulkhead
Boong
thuong
tang
dubi
Boong
tren
Boong
di
lai
Boong
xu6ng
Boong
dao
Boong
dieu
Mien
Boong
la
ban
Boong
thuong
tang
mui
Bong
hai
Bu6ng
may
lei
Ham
tryc
IJi
Ket
dubi
K6t
man
Ham
true
Ket
sbu
Bu6ng
m6y
Khoang
hang
Ham
xich
neo
Ket
mui
Thanh
mieng bu6ng
may
Sting
dubi
Da
ngang
dang
cao
Wch
dubi
Vach
kin
nuoc
Vach song
Be
m6y
DAy
d6i
VAch
doc tam
SSng
boong
V6ch
Wing
va
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh) 9 10 738