Ktl-icon-tai-lieu

THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Ngốc Xít
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Accounting entry: —- bút toán
Accrued expenses —- Chi phí phải trả Accumulated: —- lũy kế
Advance clearing transaction: —- quyết toán tạm ứng (???)
Advanced payments to suppliers —- Trả trước ngưòi bán Advances to employees —- Tạm ứng Assets —- Tài sản Assets liquidation: —- thanh lý tài sản
Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán Bookkeeper: —- người lập báo cáo
Capital construction: —- xây dựng cơ bản
Cash —- Tiền mặt Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ Cash in transit —- Tiền đang chuyển Check and take over: —- nghiệm thu
Construction in progress —Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue —- Người mua trả tiền trước Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính Equity and funds —- Vốn và quỹ Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá Expense mandate: —- ủy nghiệm chi
Expenses for financial activities —- Chi phí hoạt động tài chính Extraordinary expenses —- Chi phí bất thường Extraordinary income —- Thu nhập bất thường Extraordinary profit —- Lợi nhuận bất thường Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios —- Chỉ số tài chính Financials —- Tài chính Finished goods —- Thành phẩm tồn kho -

Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets —- Tài sản cố định General and administrative expenses —- Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi bán Gross profit —- Lợi nhuận tổng Gross revenue —- Doanh thu tổng Income from financial activities —- Thu nhập hoạt động tài chính Income taxes —- Thuế thu nhập doanh nghiệp Instruments and tools —- Công cụ, dụng cụ trong kho Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định vô hình Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị nội bộ Inventory —- Hàng tồn kho Investment and development fund —- Quỹ đầu tư phát triển Itemize: —- mở tiểu khoản
Leased fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chính Liabilities —- Nợ phải trả Long-term borrowings —- Vay dài hạn Long-term financ...
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Accounting entry: - bút toán
Accrued expenses - Chi phí phải trả -
Accumulated: - y kế
Advance clearing transaction: - quyết toán tạm ứng (???)
Advanced payments to suppliers - Trả trước ngưòi bán -
Advances to employees - Tạm ứng -
Assets - Tài sản -
Assets liquidation: - thanh lý tài sản
Balance sheet - Bảng cân đối kế toán -
Bookkeeper: - người lập báo cáo
Capital construction: - y dựng cơ bản
Cash - Tiền mặt -
Cash at bank - Tiền gửi ngân hàng -
Cash in hand - Tiền mặt tại quỹ -
Cash in transit - Tiền đang chuyển -
Check and take over: - nghiệm thu
Construction in progress -
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
Cost of goods sold - Giá vốn bán hàng -
Current assets - Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
Current portion of long-term liabilities - Nợ dài hạn đến hạn trả -
Deferred expenses - Chi phí chờ kết chuyển -
Deferred revenue - Người mua trả tiền trước -
Depreciation of fixed assets - Hao mòn tài sản cố định hữu hình -
Depreciation of intangible fixed assets - Hoa mòn tài sản cố định vô hình -
Depreciation of leased fixed assets - Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính -
Equity and funds - Vốn và qu -
Exchange rate differences - Chênh lệch t giá -
Expense mandate: - ủy nghiệm chi
Expenses for financial activities - Chi phí hoạt động tài chính -
Extraordinary expenses - Chi phí bất thường -
Extraordinary income - Thu nhập bất thường -
Extraordinary profit - Lợi nhuận bất thường -
Figures in: millions VND - Đơn vị tính: triệu đồng -
Financial ratios - Chỉ số tài chính -
Financials - Tài chính -
Finished goods - Thành phẩm tồn kho -
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - Người đăng: Ngốc Xít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 9 10 446