Ktl-icon-tai-lieu

thuyết trình unit 5 infortech

Được đăng lên bởi nguyenngokb
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Group 2 - D3B

1.Vocabulary

•
•
•
•
•

Interact : Tươngtác
Combination : sự kêt hợp
Tabulation:sự xếp thành bảng
Dedicated: chuyên dụng
Drag : kéo

1. Interacting with your computer

•

Read the description of input devices and then label the pictures(1-8) words from the text

alight pen,a scanner,a trackball,a graphics table,a game controllerora
microphone

a light pen

the keyboard

a game controller

a graphics table

a scanner

a trackball

the mouse

a microphone

2. Describing functions and features

Look at the HELP box and then use the notes below to write a description of the
touchpad on a portable PC

•

This is a device for
controlling…………………………………………………
……..

•
•

This is a device used to ………………………………..
You can…………………………
……………………………

The keyboard

3. Function keys
5.Numeric keypad

2. Alphanumeric keys

1.Cursor control keys
4. Dedicated keys

f
b
h
g
d
c
e
a

Mouse actions

move

control
drag

grab

click
select

Double -click

Mini Game

1

2

3

4

5

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Thank for watching

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết trình unit 5 infortech - Người đăng: nguyenngokb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
thuyết trình unit 5 infortech 9 10 515