Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh

Được đăng lên bởi duc-tam-nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Welcome to virtual class!
• Lớp học sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

Khung gi
ờh
ọc
giờ
họ

Quy định V-Class

Ca 1: 9h – 10h30

•

Học viên chu ẩn b ị headphone để th ực
hành nói

•

ọ
Học viên đổi tên theo cấu trúc: t ê n + h
họ
và có dấu.

Ca 2: 14h – 15h30

Ví dụ: Hưng Phạm, Thảo Nguyễn


E-mail: giangvien@daihoctructuyen.edu.vn

Family and Relationships
Virtual Class | Week 14

great grandmother

great grandfather

grandfather
grandmother

father-in-law

mother-in-law
mother
father

uncle

uncle
aunt

wife

brotherin-law
sisterin-law

brother
-in-law

cousin

brother

sisterin-law

husband
sister
son
son-in-law

daughterin-law
nephew

daughter

siblings
granddaughter

grandson

niece

elder brother

younger sister
3

2

1

spouse

4

twin-sister

6

5

stepmother


fiancé – fiancée

bride – groom

honeymoon

8

7

nuclear family

1
0

get engaged (to)


9

single-parent/ one-parent
family

11

get married (to)/
marry

extended family

12

get divorced (from)

Family and relationships vocabulary
• spouse

• nuclear family

• twin-sister

• single-parent/ one-parent
family

• fiancé – fiancée
• stepmother
• bride – groom
• honeymoon• extended family
• get engaged (to)
• get married (to)/ marry
• get divorced (from)

Asking about family
• How many people are there in your family?
There are four people in my family.
• Who are they?
They are my mother, my father, my brother and me.
• Do you have any brothers or sisters?
Yes, I’ve….
a brother/ sister
an elder brother
a younger sister
two brothers/ sisters
one brother and two sisters.
No, I’m an only child.Asking about family
• Have you got any kids?/ Do you have any children?
Yes, I’ve got…
a boy and a girl
a young baby
three kids
I don’t have any children.Asking about family
• Are you parents still alive?
• Where do your parents live?
• What do your parents do?
• What are their names?
• How old are they?Asking about relationships
• Do you have a boyfriend/
girlfriend?
• Are you married?
• Are you single?
• Are you seeing anyone?

• I’m… .
single
engaged
married
divorced
separated
a widow/ a widower
• I’m seeing someone.Conversation 1
• A

Tell me about your family. Do you have brothers or sisters?

• B
I have 2 brothers and a younger sister. My first brother
married last year...
Welcome to virtual class!
L
p h
c s
b
t đ
u trong ít phút n
a.
Khung gi
Khung gi
Khung gi
Khung gi
h
h
h
h
c
c
c
c
Ca 1: 9h 10h30
Ca 2: 14h 15h30
Quy
Quy
Quy
Quy đ
đ
đ
đ
nh V-Class
nh V-Class
nh V-Class
nh V-Class
H
c viên chu
n b
headphone đ
th
c
hành nói
H
c viên đ
i tên theo c
u trúc: t
t
t
tê
ê
ê
ên + h
n + h
n + h
n + h
và có d
u.
Ví d
: Hưng Ph
m, Th
o Nguy
n
www.daihoctructuyen.edu.vnE-mail: giangvien@daihoctructuyen.edu.vn
tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh - Người đăng: duc-tam-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tiếng anh 9 10 634