Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
	  

BỘ	  CẤU	  TRÚC	  ĐI	  VỚI	  GIỚI	  TỪ	  -­‐	  CÔ	  MAI	  PHƯƠNG	  	  

	  
	  

BỘ NÀY HỌC KÈM VỚI KHÓA TỪ VỰNG CỦA CÔ MAI PHƯƠNG TẠI
MOON.VN. CÔ ĐI KÈM VỚI CÁC BÀI TẬP ĐỂ DỄ NHỚ HƠN. CHÚC CÁC
EM HỌC TỐT! <3
LESSON 1
I.
-appreciation for
- approach to
- aptitude for
- ardour for
-asset to
- attack against
-attempt to
-attendance at
-attention to
- attitude to/towards
- authority for doing Sth/ to do Sth
-authority on
-award for
- basic for
- battle against/with
- blame on
- breach of
- bunch of
business with
- candidate for
II.
-to be familiar with S.0
- to be familiar to
-to be famous for
- to be fond of
- to be forgetful of S.T
- free of duty
- to be good at
- to be greedy for S.T
- to be ill with fever
-to be independent of
- to be guilty of
-to be jealous of
- to be mad about
-to be made of
giữ chất liệu ban đầu)
- to be made from
giữ chất liệu ban đầu)
- to be negligent of
- to be new to S.0
- to be opposed to
-to be offended with (by) S.0

: sự đánh giá cao
: đường đến, sự tiếp cận
: khả năng về
: sự say mê về
: tài sản đối với
: sự tấn công chống lại
:sự cố gắng
: sự hiện diện
: sự chú ý đến
: thái độ đối với
:quyền làm gì
: có thẩm quyền về
: phần thưởng cho
: cơ sở cho
: trận đánh với
: sự đổ lỗi cho ai
: sự vi phạm
: bó
: sự làm ăn với
: ứng cử viên cho
: thân mật, là tình nhân của ai
: rành rẽ, quen thuộc
: nổi tiếng về
: thích
: hay quên về
: miễn thuế
: giỏi về(môn gì)
: ham muốn điều gì
: bị sốt
: độc lập với, không lệ thuộc
: có tội, to be innocent of: vô tội
: ganh tị về
: say mê, ham mê
: làm bằng (vật được làm ra còn
: làm từ ( vật được làm ra không
: xao lãng
: mới lạ đối với ai
: phản đối, phản kháng
: bị xúc phạm bởi ai, giận ai

	  
	  

BỘ	  CẤU	  TRÚC	  ĐI	  VỚI	  GIỚI	  TỪ	  -­‐	  CÔ	  MAI	  PHƯƠNG	  	  

-to be offended at (by) ST
-to make oneself pleasant to S.0
lòng ai
- to be qualified for doing S.T
việc gì
-to be ready for
-to be sure of
- to be tired of

	  
	  

: giận dữ, bực mình vì việc gì
: vui vẻ chiều chuộng, làm hài
: đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ làm
: sẵn sàng
: chắc chắn
: chán

III.
-at a cost of
-at a disadvantage
-at a discount
-at your discretion
-at ease
- at fault
-at first
- at a glance
-at hand
-at heart

: với giá, trị giá
: đang bị bất lợi
: giảm giá
: theo ý
: dễ chịu
: có lỗi
: đầu tiên
: chỉ thoáng nhìn
: chỉ thoáng nhìn
: tận đáy lòng

LESSON 2
I.
-notice of
-object for
-objection to
-occasion for
-offence against
-opinion of
-opposite of
-order for
-order from
...
!
BỘ #CẤU#TRÚC#ĐI#VI#GII#T#0#CÔ #MAI#PHƯƠNG##
!
!
!
B NÀY HC KÈM VI KHÓA T VNG CA CÔ MAI PHƯƠNG TI
MOON.VN. CÔ ĐI KÈM VI CÁC BÀI TP ĐỂ D NH HƠN. CHÚC CÁC
EM HC TT! <3
LESSON 1
I.
-appreciation for : s đánh giá cao
- approach to : đường đến, s tiếp cn
- aptitude for : kh năng v
- ardour for : s say mê v
-asset to : tài sn đối vi
- attack against : s tn công chng li
-attempt to :s c gng
-attendance at : s hin din
-attention to : s chú ý đến
- attitude to/towards : thái độ đối vi
- authority for doing Sth/ to do Sth :quyn làm gì
-authority on : có thm quyn v
-award for : phn thưởng cho
- basic for : cơ s cho
- battle against/with : trn đánh vi
- blame on : s đổ li cho ai
- breach of : s vi phm
- bunch of : bó
business with : s làm ăn vi
- candidate for : ng c viên cho
II.
-to be familiar with S.0 : thân mt, là tình nhân ca ai
- to be familiar to : rành r, quen thuc
-to be famous for : ni tiếng v
- to be fond of : thích
- to be forgetful of S.T : hay quên v
- free of duty : min thuế
- to be good at : gii v(môn gì)
- to be greedy for S.T : ham mun điu gì
- to be ill with fever : b st
-to be independent of : độc lp vi, không l thuc
- to be guilty of : có ti, to be innocent of: vô ti
-to be jealous of : ganh t v
- to be mad about : say mê, ham mê
-to be made of : làm bng (vt được làm ra còn
gi cht liu ban đầu)
- to be made from : làm t ( vt được làm ra không
gi cht liu ban đầu)
- to be negligent of : xao lãng
- to be new to S.0 : mi l đối vi ai
- to be opposed to : phn đối, phn kháng
-to be offended with (by) S.0 : b xúc phm bi ai, gin ai
Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tiếng Anh 9 10 656