Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Duy Kòi Hà Tịnk
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 13 lần
`

Oxford 3000TM

Trang 1

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
No.

Word

Type

Pronounce

Meaning
nhỏ, một ít

1

a

det, pron

2

abandon

v

ə'bændən

bỏ, từ bỏ

3

abandoned

adj

ə'bændənd

bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

4

ability

n

ə'biliti

khả năng, năng lực

5

able

adj

eibl

có năng lực, có tài

6

about

adv, prep

ə'baut

khoảng, về

7

above

prep, adv

ə'bʌv

ở trên, lên trên

8

abroad

adv

ə'brɔ:d

ở, ra nước ngoài, ngoài trời

9

absence

n

æbsəns

sự vắng mặt

10

absent

adj

æbsənt

vắng mặt, nghỉ

11

absolute

adj

æbsəlu:t

tuyệt đối, hoàn toàn

12

absolutely

adv

æbsəlu:tli

tuyệt đối, hoàn toàn

13

absorb

v

əb'sɔ:b

thu hút, hấp thu, lôi cuốn

14

abuse

n, v

ə'bju:s

lộng hành, lạm dụng

15

academic

adj

,ækə'demik

thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm

16

accent

n

æksənt

trọng âm, dấu trọng âm

17

accept

v

ək'sept

chấp nhận, chấp thuận

18

acceptable

adj

ək'septəbl

có thể chấp nhận, chấp thuận

19

access

n

ækses

lối, cửa, đường vào

20

accident

n

æksidənt

tai nạn, rủi ro. by accident: tình cờ

21

accidental

adj

,æksi'dentl

tình cờ, bất ngờ

22

accidentally

adv

,æksi'dentəli

23

accommodation

n

ə,kɔmə'deiʃn

tình cờ, ngẫu nhiên
sự thích nghi, sự điều tiết, sự làm
cho phù hợp

24

accompany

v

ə'kʌmpəni

đi theo, đi cùng, kèm theo.

25

according to

prep

ə'kɔ:diɳ

26

account

n, v

ə'kaunt

theo, y theo
tài khoản, kế toán; tính toán, tính
đến

27

accurate

adj

ækjurit

đúng đắn, chính xác, xác đáng

28

accurately

adv

ækjuritli

đúng đắn, chính xác

29

accuse

v

ə'kju:z

tố cáo, buộc tội, kết tội

30

achieve

v

ə'tʃi:v

đạt được, dành được

31

achievement

n

ə'tʃi:vmənt

thành tích, thành tựu

Trang 1`

Oxford 3000TM

Trang 2

3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
32

acid

n

æsid

axit

33

acknowledge

v

ək'nɔlidʤ

công nhận, thừa nhận

34

acquire

v

ə'kwaiə

dành được, đạt được, kiếm được

35

across

adv, prep

ə'krɔs

qua, ngang qua

36

act

n, v

ækt

37

action

n

ækʃn

hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
hành động, hành vi, tác động.
Take action: hành động

38

active

adj

æktiv

39

actively

adv

æktivli

40

activity

n

æk'tiviti

tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
tích cực hoạt động; nhanh nhẹn,
linh lợi; có hiệu lực
sự tích cực, sự hoạt động, sự
nhanh nhẹn, sự linh lợi

41

actor

n

æktə

diễn viên nam

42

actress

n

æktris

diễn viên nữ

43

actual

adj

æktjuəl

thực tế, có thật

44

actually

adv

æ...
`
Oxford 3000
TM
Trang 1
3000 TỪ VNG TING ANH THÔNG DNG NHT
Trang 1
http://www.effortlessenglishclub.edu.vn/oxford-
3000.html
No.
Word
Type
Pronounce
Meaning
1
a
det, pron
nhỏ, mt ít
2
abandon
v
ə'bændən
b, từ b
3
abandoned
adj
ə'bændənd
bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
4
ability
n
ə'biliti
khả ng, ng lực
5
able
adj
eibl
năng lực, có tài
6
about
adv, prep
ə'baut
khoảng, v
7
above
prep, adv
ə'bʌv
trên, n trên
8
abroad
adv
ə'brɔ:d
, ra nước ngoài, ngoài tri
9
absence
n
æbsəns
sự vắng mặt
10
absent
adj
æbsənt
vắng mặt, ngh
11
absolute
adj
æbsəlu:t
tuyệt đối, hoàn toàn
12
absolutely
adv
æblu:tli
tuyệt đối, hoàn toàn
13
absorb
v
əb'sɔ:b
thu hút, hấp thu, lôi cuốn
14
abuse
n, v
ə'bju:s
lng nh, lạm dụng
15
academic
adj
,ækə'demik
thuộc học vin, ĐH, vin n m
16
accent
n
æksənt
trọng âm, dấu trọng âm
17
accept
v
ək'sept
chấp nhận, chấp thuận
18
acceptable
adj
ək'septəbl
có thể chấp nhận, chấp thuận
19
access
n
ækses
lối, ca, đường vào
20
accident
n
æksidənt
tai nn, ri ro. by accident: nh c
21
accidental
adj
,æksi'dentl
nh c, bt ng
22
accidentally
adv
,æksi'dentəli
tình c, ngu nhiên
23
accommodation
n
ə,kɔmə'deiʃn
s thích nghi, s điu tiết, sự làm
cho phợp
24
accompany
v
ə'kʌmpəni
đi theo, đi ng, kèm theo.
25
according to
prep
ə'kɔ:diɳ
theo, y theo
26
account
n, v
ə'kaunt
i khoản, kế toán; nh toán, nh
đến
27
accurate
adj
ækjurit
đúng đắn, chính xác, xác đáng
28
accurately
adv
ækjuritli
đúng đn, chính xác
29
accuse
v
ə'kju:z
tcáo, buộc tội, kết tội
30
achieve
v
ə'tʃi:v
đạt được, dành được
31
achievement
n
ə'tʃi:vmənt
tnh tích, tnh tu
Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh - Người đăng: Duy Kòi Hà Tịnk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Tiếng Anh 9 10 715