Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh

Được đăng lên bởi hatuandbp-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TH SỐ 1 NOONG LUỐNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4
NĂM HỌC: 2013 - 2014

Name:..........................................................................
Class:..............
Part I. LISTENING
Question 1. Tick ( √ ) the pictures you hear ( 1.5 points )
1.

a

b

a

b

2.

3.

a

b

Question 2. Listen and number ( 1 point )

a

b

c
Part II : READING AND WRITING
Question 3. Look, read and complete ( 2 points )

1. Peter is from E _ _ _ _ _ _

d

2. Good n _ _ _ _

3. He can play f_ _ _ _ _ _ _
4. It’s the f _ _ _ _ _ of October.
Question 4. Read and match column A with colunn B ( 3 points )
A
B
1. Good morning, boys and girls.
a. I’m from Australia.
2. When’s your birthday, Hoa ?
b. I like collecting toys.
3, Can do you dance, Nam ?
c. Good moring, Miss Hien.
4, Where are you from ?
d. It’s in September.
5. What is your hobby, Linda ?
e. No, I can’t.
6. What can you do ?
f. I can draw a parrot.
Answer : 1 + …. 2+ ….. 3 +….. 4 +….. 5+……. 6 +…….
Question 5. Write ( 2.5 points )
Music but
name
badminton brother
Hi. My ( 1 ) ………… ..is Nga. I study at Noong Luong 1 Primary School. I
like ( 2 )……………….very much. I can sing, ( 3 )…………. I can’t play the

piano. I have a ( 4 )………………..Nam. He can play ( 5 )……………... very
well, but he can’t swim.
END

...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG TH SỐ 1 NOONG LUỐNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4
NĂM HỌC: 2013 - 2014
Name:..........................................................................
Class:..............
Part I. LISTENING
Question 1. Tick ( √ ) the pictures you hear ( 1.5 points )
1.
a b
2.
a b
3.
a b
Question 2. Listen and number ( 1 point )
a b
Tiếng Anh - Trang 2
Tiếng Anh - Người đăng: hatuandbp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiếng Anh 9 10 0