Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh

Được đăng lên bởi phuphat
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4034 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Grammar Review.........................................................................................................7
1.

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun).......................7

Quán từ không xác định "a" và "an"........................................................................8
Quán từ xác định "The"..............................................................................................9
Cách sử dụng another và other..............................................................................12
Cách sử dụng little, a little, few, a few....................................................................12
Sở hữu cách..............................................................................................................13
Verb............................................................................................................................10
1)

Present.................................................................................................................................. 14
1) Simple Present........................................................................................................................ 14
2) Present Progressive (be + V-ing)............................................................................................ 14
3) Present Perfect : Have + PII................................................................................................... 15
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing.....................................................................15

2.

Past........................................................................................................................................ 16
1) Simple Past: V-ed................................................................................................................... 16
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing....................................................................................16
3) Past Perfect: Had + PII............................................................................................................ 17
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing......................................................................17

3.

Future.................................................................................................................................... 17
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form.............................
Mục lục
Grammar Review.........................................................................................................7
1. Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun).......................7
Quán từ không xác định "a" và "an"........................................................................8
Quán từ xác định "The"..............................................................................................9
Cách sử dụng another và other..............................................................................12
Cách sử dụng little, a little, few, a few....................................................................12
Sở hữu cách..............................................................................................................13
Verb............................................................................................................................10
1) Present.................................................................................................................................. 14
1) Simple Present........................................................................................................................14
2) Present Progressive (be + V-ing)............................................................................................14
3) Present Perfect : Have + P
II
...................................................................................................15
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing.....................................................................15
2. Past........................................................................................................................................ 16
1) Simple Past: V-ed...................................................................................................................16
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing....................................................................................16
3) Past Perfect: Had + P
II
............................................................................................................17
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing......................................................................17
3. Future.................................................................................................................................... 17
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form......................................................17
2) Near Future.............................................................................................................................18
3) Future Progressive: will/shall+verbing.....................................................................................18
4) Future Perfect: Whill/ Shall + Have + P
II
.................................................................................18
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ....................................................................19
1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ...........................................................19
2. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít.........19
3. Cách sử dụng None và No...................................................................................................20
4. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) neither...nor (không...mà cũng
không)............................................................................................................................................. 20
5. V-ing làm chủ ngữ................................................................................................................ 20
6. Các danh từ tập thể..............................................................................................................21
7. Cách sử dụng a number of, the number of:.......................................................................22
8. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.....................................................................................22
9. Thành ngữ there is, there are..............................................................................................23
Đại từ..........................................................................................................................25
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)...............................................................................................25
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ...................................................................................................26
3. Tính từ sở hữu...................................................................................................................... 26
4. Đại từ sở hữu........................................................................................................................ 26
i
tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh - Người đăng: phuphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
tiếng anh 9 10 626