Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
01688206078

Bai 1 ban tu dau toi
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi.
Bạn khỏe không?
How are you?
Tôi khỏe. Bạn khỏe không?
I'm good. How are you?
Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không?
Good. Do you speak English?
Một chút. Bạn là người Mỹ hả?
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
Bạn từ đâu tới?
Where are you from?
Tôi từ California.
I'm from California.
Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Nice to meet you too.

01688206078

Bài học 2 - Bạn có nói tiếng Anh
không?
Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?
Không.
No.
Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.
Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I'm a student. How about you?
Tôi cũng là một học sinh.
I'm a student too.
Bài học 3 - Tên bạn là gì?
John

Xin lỗi, bạn tên là gì?
Excuse me, what's your

01688206078

name?
Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
Jessica My name is Jessica. What's
yours?
John.
John
John.
Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
Jessica
You speak English very well.
Cám ơn.
John
Thank you.
Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Jessica
Do you know what time it is?
Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
John
Sure. It's 5:10PM.
Bạn nói gì?
Jessica
What did you say?
Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.
John
I said it's 5:10PM.
Cám ơn.
Jessica
Thanks.
Không có gì.
John
You're welcome.
Bài học 4 - Hỏi đường.

01688206078

Chào Michael.
Hi Michael.
Chào Amy. Có chuyện gì vậy?
Michael
Hi Amy. What's up?
Tôi đang tìm phi trường. Bạn có
thể nói cho tôi biết làm cách nào
đến đó được không?
Amy
I'm looking for the airport.
Can you tell me how to get
there?
Không, rất tiếc. Tôi không biết.
Michael
No, sorry. I don't know.
Tôi nghĩ tôi có thể đi xe điện ngầm
để tới phi trường. Bạn có biết
đuờng xe điện ngầm ở đâu không?
Amy
I think I can take the subway
to the airport. Do you know
where the subway is?
Chắc rổi. Nó ở đằng kia.
Michael
Sure, it's over there.
Ở đâu? Tôi không thấy nó.
Amy
Where? I don't see it.
Phía bên kia đường.
Michael
Across the street.
Amy

01688206078

Ô, bây giờ tôi thấy rồi. Cám ơn.
Oh, I see it now. Thanks.
Không có gì.
Michael
No problem.
Bạn biết có nhà vệ sinh nào quanh
đây không?
Amy
Do you know if there's a
restroom around here?
Vâng. Có một cái ở đây. Nó ở
trong cửa hàng.
Michael
Yes, there's one here. It's in
the store.
Cám ơn.
Amy
Thank you.
Tạm biệt.
Michael
Bye.
Tạm b...
01688206078
Bai 1 ban tu dau toi
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi.
Bạn khỏe không?
How are you?
Tôi khỏe. Bạn khỏe không?
I'm good. How are you?
Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không?
Good. Do you speak English?
Một chút. Bạn là người Mỹ hả?
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
Bạn từ đâu tới?
Where are you from?
Tôi từ California.
I'm from California.
Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Nice to meet you too.
tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
tiếng anh 9 10 32