Ktl-icon-tai-lieu

TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi Phan Trần Hướng
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TẬP

NGUYỄN TIẾN DŨNG (SƯU TẦM & BIÊN SOẠN)

1

(Founder & Administrator Hội học sinh, sinh viên chuyên Anh)

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP

Fanpage: 

TÀI LIỆU
ÔN THI
ĐẠI HỌC

Choose the sentence – A, B, C or D – which is closest meaning to the printed one
 EXERCISE 1
Question 1: It was not only cold but it also snowed a few days ago.
A. Was it not only cold but it also snowed a few days ago.
B. It was not only cold but did it also snow a few days ago.
C. Not only it was cold but did it also snow a few days ago.
D. Not only was it cold but it also snowed a few days ago.
Question 2: I would rather you wore something more formal to work.
A. I’d prefer you wearing something more formal to work.
B. I’d prefer you should wear something more formal to work.
C. I’d prefer you to wear something more formal to work.
D. I’d prefer you wear something more formal to work.
Question 3: We bought two bicycles. Neither of them worked well.
A. We bought two bicycles, of which neither worked well.
B. We bought two bicycles which neither of worked well.
C. We bought two bicycles neither of which worked well.
D. We bought two bicycles, neither of which worked well.
Question 4: Wealthy as they were, they were far from happy.
A. Even if they were wealthy, they were not unhappy.
B. They were not happy as they were wealthy.
C. They were as wealthy as they were happy.
D. Although they were wealthy, they were not happy.
Question 5: Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
A. I disturbed the meeting because I said goodbye.
B. The meeting was disturbed as I left saying goodbye.
C. I would rather disturb the meeting than leave without saying goodbye.
D. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
Question 6: Jenny is so creative that we all can rely on her for original ideas.
A. Creative as Jenny is, we can rely on her for original ideas.
B. Being creative, we can all rely on Jenny for original ideas.
C. So creative is Jenny that we all can rely on her for original ideas.
D. Jenny is such creative girl that we all can rely on her for original ideas.
Question 7: In the class of twenty, Jack is the third best student.
A. Jack is not as smart as most of the other students.
B. The class has only three smart students.
C. Two students in the class are smarter than Jack.
D. No other students in the class is as smart as Jack.
Question 8: As far as I am concerned, you can do whatever you like.
A...
NGUYỄN TIẾN DŨNG (SƯU TẦM & BIÊN SOẠN)
(Founder & Administrator Hội học sinh, sinh viên chuyên Anh)
Fanpage: https://www.facebook.com/groups/hoihocsinhsinhvienchuyenanh
C H U Y Ê N Đ
B
À I T
P
T
ẬP
1
TÀI LIỆU
ÔN THI
ĐẠI HỌC
TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIẾNG ANH - Người đăng: Phan Trần Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TIẾNG ANH 9 10 407