Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh

Được đăng lên bởi vuphuongtdtn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Teacher: Vu Thi Thanh
Phuong

Brainstorming

Activities in free time

Do homework
Play sports

Period 79: A1, 2 The weather and seasons

Unit 13: Lesson 1: A1, 2

I) New words:

- Weather (n): thêi tiÕt

- Summer (n): mïa hÌ

- Winter (n): mïa ®«ng

- Fall (n) AE:

- Autumn (n) BE:

mïa thu

- Spring (n): mïa xu©n

Season(n): Mïa

Warm(a): Êm ¸p
Cool(a): M¸t mÎ

Unit 13: Lesson 1: A1, 2

I) New words:
- Weather (n): thêi tiÕt
- Summer (n): mïa hÌ
- Winter (n): mïa ®«ng
- Spring (n): mïa xu©n
- Fall/Autumn (n): mïa thu
- Warm (a): Êm ¸p
- Cool (a): m¸t
- Season (n): mïa

Period 79 A1, 2: The weather and seasons
I. New words
* Checking new words: Matching

*** Matching
1)

a- Fall

2)

b- Summer

3)

4)

c-Winter

d- Spring

II. Listen and repeat

a)

c)

b)

It is cold in the winter

It is hot in the summer

d)

It is w arm in the spring

It is cool in the fall

What’s the weather
like in the summer ?

Peter
It’s hot

Thuû

Unit 13: Activities and the seasons
Period 79: A1, 2 The weather and seasons
*/ Model sentences

A: What’s the weather like in the summer ?
B: It’s hot [in the summer].

Unit 13: Lesson 1: A1, 2

III. Practice:

1.Word cue drill
Ask and answer the questions about the weather,
using words given

a) Spring/ warm.
What’s the weather like in the Spring?
It’s warm.

b) Summer/ hot.
c) Fall/ cool.
d) Winter/ cold.

III. Practice:
2. Picture drill
Ask and answer the questions about the weather, using pictures

S1: What’s the weather like in the
winter?
S2: It’s cold.

IV. Complete the dialogue:
S1: .......................................in the summer?
S2: .............hot
........................................ in the winter ?
S1:.............cold
..........................................in...............?
S2:.....................warm.
...........................................in..................?
S1: .............cool

You

Your friend

IV. Complete the dialogue:
the weather like the summer?
S1: What’s
.......................................in
It’s
S2: ..........hot
What’s the weather like in the winter
........................................
It’s
S1:..........cold
What’s the weather like
the spring
..........................................in...................?
It’s
S2:..........warm.
What’s the weather like
the fall
...........................................in..................?
It’s
S1: ..........cool

You

Your friend

-What’s the weather like in + season?
- It’s + adj (weather).

-Learn the lesson by heart
-D0...
Teacher: Vu Thi Thanh
Phuong
Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh - Người đăng: vuphuongtdtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiếng anh 9 10 714