Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh 6

Được đăng lên bởi Cun Meo
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 5550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Preparing date:16/ 08/2012
Teaching date:.....................

Period 1: Introduction
A-The aims and objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book - Tieng Anh 6
- book map
- Parts of a unit
- How to study vocab , stucture.
- The importance of English
B- Preparations:
1/ Teacher: Text book, lesson plan, ...
2/ Students: Textbooks, notebooks, reference books...
C- Procedures:
I/ Organization: (2')
- Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese
+ What is the weather like today ?
+ How do you feel about this new school ?
+ Do you like English?
Ss: Answer
III/ New lesson: (35')
I. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh TiÕng Anh 6
1. Môc tiªu m«n häc
- Häc sinh cã thÓ n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n tèi thiÓu vµ t¬ng ®èi hÖ thèng vÒ TiÕng Anh
thùc hµnh hiÖn ®¹i.
- Cã kü n¨ng c¬ b¶n sö dông tiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n gi¶n duíi c¸c d¹ng
nghe, nãi, ®äc, viÕt.
- Cã sù hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ v¨n hãa c¸c níc sö dông TiÕng Anh.
2. §Æc ®iÓm m«n häc
- Xoay quanh 6 chñ ®iÓm lín:
+ You and me
+ Education
+ Community

+ Nature
+ Recreation
+ People and places

II. Giíi thiªu s¸ch TiÕngAnh 6
1. CÊu tróc s¸ch
- Cã 16 ®¬n vÞ bµi häc ( 16 Units)
- Mçi ®¬n vÞ bµi häc gåm 3 phÇn A,B,C
- Sau 3 bµi häc cã 1 phÇn Grammar Practice vµ 1 bµi kiÓm tra 45’
- Cuèi s¸ch lµ phÇn tæng kÕt ng÷ ph¸p vµ tõ v÷ng c¶ n¨m häc
2. Ph©n phèi ch¬ng tr×nh
- C¶ n¨m: 3 tiÕt x 35 tuÇn = 105
1

- Häc kú I: 3 tiÕt x 18 tuÇn = 54 tiÕt
- Häc kú II: 3 tiÕt x 17 tuÇn = 51 tiÕt
III. Giíi thiÖu c¸ch häc TiÕng Anh
1. Trªn líp:
- TrËt tù l¾ng nghe gi¸o viªn gi¶ng bµi, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn.
- RÌn luyÖn vµ giao tiÕp b»ng TiÕng Anh trong giê häc TiÕng Anh, h¹n chÕ sö dông
TiÕng ViÖt.
- M¹nh d¹n ph¸t ©m chuÈn, thùc hµnh nãi nhiÒu.
2. Häc ë nhµ
- Häc bµi cò: häc tõ vùng, ng÷ ph¸p cña bµi häc tríc.
- §äc l¹i bµi khãa nhiÒu lÇn ®Ó nhí tõ vùng.
- Tù lÊy vÝ dô sö dông cÊu tróc ng÷ ph¸p ®· häc.
- Lµm nhiÒu bµi tËp n©ng cao.
- ChuÈn bÞ bµi häc tiÕp theo. (Tra tõ vùng cña bµi häc, ®äc tríc bµi häc ph¸t triÓn 4 kü
n¨ng: nghe, nãi, ®äc, viÕt)
- Giao tiÕp víi kh¸ch níc ngoµi nÕu cã c¬ héi.
IV/ Consolidation:(1' )
-T: Ask ss to retell some important notes.
Ss: Answer
V/ Homework(2')
- Prepare: Unit 1- A1,2,3,4

**************************** The end ****************************

2

Preparing date:17/ 08/ 2012
Teaching date:.....................

Period 2 : Unit 1 : Greetings
Lesson 1: A. Hello (A1-4)

A/ The aims and objectives:
1-The aims: By the end ...
Preparing date:16/ 08/2012
Teaching date:.....................
Period 1: Introduction
A-The aims and objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book - Tieng Anh 6
- book map
- Parts of a unit
- How to study vocab , stucture.
- The importance of English
B- Preparations :
1/ Teacher: Text book, lesson plan, ...
2/ Students: Textbooks, notebooks, reference books...
C- Procedures:
I/ Organization: (2') - Greeting
- Checking attendance
II/ Warm-up: (5')
T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese
+ What is the weather like today ?
+ How do you feel about this new school ?
+ Do you like English?
Ss: Answer
III/ New lesson: (35')
I. Giíi thiÖu ch ¬ng tr×nh TiÕng Anh 6
1. Môc tiªu m«n häc
- Häc sinh thÓ n¾m ®îc kiÕn thøc b¶n tèi thiÓu t¬ng ®èi thèng TiÕng Anh
thùc hµnh hiÖn ®¹i.
- n¨ng c¬ b¶ndông tiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n gi¶n duíi c¸c d¹ng
nghe, nãi, ®äc, viÕt.
- Cã sù hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ v¨n hãa c¸c níc sö dông TiÕng Anh.
2. §Æc ®iÓm m«n häc
- Xoay quanh 6 chñ ®iÓm lín:
+ You and me + Nature
+ Education + Recreation
+ Community + People and places
II. Giíi thiªu s¸ch TiÕngAnh 6
1. CÊu tróc s¸ch
- Cã 16 ®¬n vÞ bµi häc ( 16 Units)
- Mçi ®¬n vÞ bµi häc gåm 3 phÇn A,B,C
- Sau 3 bµi häc cã 1 phÇn Grammar Practice vµ 1 bµi kiÓm tra 45’
- Cuèi s¸ch lµ phÇn tæng kÕt ng÷ ph¸p vµ tõ v÷ng c¶ n¨m häc
2. Ph©n phèi ch¬ng tr×nh
- C¶ n¨m: 3 tiÕt x 35 tuÇn = 105
1
tiếng anh 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh 6 - Người đăng: Cun Meo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
tiếng anh 6 9 10 24