Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh cần thiết

Được đăng lên bởi hcabgnaht
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

CÁC QUI TẮC PHÁT ÂM CƠ BẢN

I.1. Cách phát âm của nguyên âm và phụ âm
-

Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat),
e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/. Trường hợp e
(me), ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không
nhiều.
- Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai
(said) được phát âm là /e/.
- Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là
/a:/. Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là
/a:/. Các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm
là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/).
- Các chữ được viết là a-e (mate) ay (say), ey (grey), ei
(eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm sẽ là /ei/.
- Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường
hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm). Tuy
nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/.
- Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry)
được phát âm là /ai/. Một số chữ viết là igh (high), uy
(buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không
nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát
âm là /ai/.
- Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi
khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r
– sau r không phải là một nguyên âm).
- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các
âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/:
teacher, owner...
- Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/
(u dài)khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/
trong các cách viết khác như full, sun. Khi t ừ có 2 chữ oo
viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ
các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...

- Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp
sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các
trường hợp ngoại lệ or (word), ear (heard)
- Các chữ cái được phát âm là /ɔ:/ thuộc các trường hợp
sau: or (form, norm). Các trường hợp ngoại lệ khác: a
(call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh
(taught), ough (thought), four (four).
- Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví
dụ: boy, coin...
- Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm
là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều biến
thể phát âm khác nữa.
Những nguyên âm A, E, I, O ,U thường được phát âm
thành /ɜ:/ khi ở dưới dạng: ar, er, ir, or, ur.( trừ những
trường hợp chỉ người nhữ: teacher...)
+ ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ở những từ có nhóm
-ear trước phụ âm ( VD: earth) hoặc giữa các phụ âm (VD:
le...
I. CÁC QUI T C PHÁT ÂM C B N Ơ
I.1. Cách phát âm c a nguyên âm và ph âm
- H u h t các ch c vi t d i d ng ee (meet), ea (meat), ế đượ ế ướ
e-e (scene) u c phát âm thành /i:/. Tr ng h p e đề đượ ườ
(me), ie (piece) c ng c phát âm nh trên nh ng không ũ đượ ư ư
nhi u.
- Ch e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai
(said) c phát âm là /e/.đượ
- H u h t các ch c vi t là ar, al t c phát âm là ế đượ ế đượ
/a:/. Ch a trong ask, path, aunt c ng c phát âm là ũ đượ
/a:/. Các ch vi t là ear, ere, are, air, thì c phát âm ế đượ
là /eə/ (ngoài heart c phát âm là /ha: t/).đượ
- Các ch c vi t là a-e (mate) ay (say), ey (grey), ei đượ ế
(eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm s là /ei/.
- Các ch c vi t là a thì phát âm s là /æ/ (Tr tr ng đượ ế ườ
h p sau a có r – sau r không ph i là m t nguyên âm). Tuy
nhiên ch a trong ask, path, aunt l i c phát âm là /a:/. ạ đượ
- H u h t các ch c vi t là i-e (smile), ie (die), y (cry) ế đượ ế
c phát âm là /ai/. M t s ch vi t là igh (high), uy đượ ế
(buy) c ng c phát âm gi ng nh trên nh ng không ũ đượ ư ư
nhi u. Riêng các t fridge, city, friend l i không c phát đượ
âm là /ai/.
- H u h t các ch c vi t là i (win) có phát âm là /i/, ôi ế đượ ế đ
khi y c ng c phát âm nh trên (Tr tr ng h p sau i có rũ đượ ư ườ
– sau r không ph i là m t nguyên âm).
- H u h t các ch c vi t là er ho c nguyên âm trong các ế đượ ế
âm ti t không có tr ng âm thì c phát âm thành /ế đượ ə/:
teacher, owner...
- Ch u trong ti ng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ ế
(u dài)khi ng sau /j/ (June); phát âm là /đứ ʊ/ ho c / ʌ/
trong các cách vi t khác nh full, sun. Khi t có 2 ch oo ế ư
vi t c nh nhau thì h u h t s c phát âm thành /u:/ tr ế ế đượ
các tr ng h p âm cu i là k: book, look, cook...ườ
tiếng anh cần thiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh cần thiết - Người đăng: hcabgnaht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tiếng anh cần thiết 9 10 776