Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh chuyên ngành

Được đăng lên bởi nguyensang992
Số trang: 256 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT CHUYÊN ĐỀ THẦU VÀ XÂY LẮP
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Cách sử dụng từ điển
Các thuật ngữ xây dựng theo chuyên đề
I. Nhà thầu và đấu thầu
Phần 1. Đấu thầu quốc tế
Phần 2. Điều kiện hợp đồng cho các công trình xây dựng
Phần 3. Điều kiện hợp đồng cho các công trình điện và cơ khí
II. Xây lắp
Phần 1. Công tác nề
Phần 2. Ximăng và bêtông
Phần 3. Công tác trát vữa và láng
Phần 4. Vật liệu và sản phẩm gỗ
Phần 5. Thép, công tác kim loại và hàn
Phần 6. Chất dẻo, chất dính kết và vật liệu trám
Phần 7. Kết cấu
Phần 8. Móng, công tác đất và cọc
Phần 9. Mái và phụ kiện thoát nước mưa
Phần 10. Các cấu kiện bên trong và công tác hoàn thiện
Phần 11. Cầu thang, dốc thoải và các loại thang
Phần 12. Lỗ cửa (cửa đi, cửa sổ và công tác lắp kính)
Phần 13. Lò sưởi, ống khói, thiết bị đốt và đường dẫn khí nóng
Phần 14. Đồ ngũ kim và dụng cụ
Phần 15. Sơn và công tác sơn
Phần 16. Phòng cháy cho công trình xây dựng
Phần 17. Âm học xây dựng và khống chế âm thanh
Phần 18. Trang bị điện
Phần 19. Chiếu sáng nhân tạo và tự nhiên
Phần 20. Dịch vụ cơ khí trong xây dựng
Phần 21. Bảo toàn năng lượng
Phần 22. Lắp đường ống và thoát nước
Phần 23. Điều hợp kích thước và môđun
Phần 24. Phân tích chi phí chu trình dự án
Phần 25. Quản lý bảo dưỡng
Phần 26. Quản lý tài sản
Phần 27. Hợp đồng xây dựng
Phần 28. Khảo sát đất
Phần 29. Thiết kế cảnh quan
Phần 30. Môi trường và quy hoạch
Phần 31. Quy chế sử dụng đất và bất động sản
Phần 32. Trường học và công trình giáo dục
Phần 33. Bệnh viện và công trình y tế
Phần 34. Công trình tôn giáo
Phần 35. Công trình lịch sử
Phụ lục I. Minh họa các thuật ngữ chung và đặc biệt
Phụ lục II. Hệ thống đo lường

-1-

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã trưởng thành, đủ năng lực để
thực hiện nhiều công trình có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cao. Nhiều nhà thầu đã đạt được
trình độ khu vực và quốc tế, một số đã vươn ra thị trường thế giới. Trong xu thế hòa nhập
khu vực và quốc tế, sự hợp tác liên doanh liên kết giữa các nhà thầu xây dựng Việt Nam và
nước ngoài có chiều hướng phát triển ngày càng tốt đẹp.
Trong những điều kiện đó, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức biên soạn
TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT CHUYÊN ĐỀ THẦU VÀ XÂY LẮP nhằm phục vụ thiết thực cho
hội viên của Hiệp hội và đông đảo các tổ chức thi công xây lắp cũng như kỹ sư, kỹ thuật viên
và công nhân trong ngành.
Trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đấu thầu cũng như xây lắp có nhiều thuật ngữ
được tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa cao để những người tro...
- 1 -
T ĐIN ANH - VIT CHUYÊN ĐỀ THU VÀ XÂY LP
MC LC
Li nói đầu
Cách s dng t đin
Các thut ng xây dng theo chuyên đề
I. Nhà thu và đấu thu
Phn 1
. Đấu thu quc tế
Phn 2. Điu kin hp đồng cho các công trình xây dng
Phn 3. Điu kin hp đồng cho các công trình đin và cơ khí
II. Xây lp
Phn 1. Công tác n
Phn 2. Ximăng và bêtông
Phn 3. Công tác trát va và láng
Phn 4. Vt liu và sn phm g
Phn 5. Thép, công tác kim loi và hàn
Phn 6. Cht do, cht dính kết và vt liu trám
Phn 7. Kết cu
Phn 8. Móng, công tác đất và cc
Phn 9. Mái và ph kin thoát nước mưa
Phn 10. Các cu kin bên trong và công tác hoàn thin
Phn 11. Cu thang, dc thoi và các loi thang
Phn 12. L ca (ca đi, ca s và công tác lp kính)
Phn 13. Lò sưởi, ng khói, thiết b đốt và đường dn khí nóng
Phn 14. Đồ ngũ kim và dng c
Phn 15. Sơn và công tác sơn
Phn 16. Phòng cháy cho công trình xây dng
Phn 17. Âm hc xây dng và khng chế âm thanh
Phn 18. Trang b đin
Phn 19. Chiếu sáng nhân to và t nhiên
Phn 20. Dch v cơ khí trong xây dng
Phn 21. Bo toàn năng lượng
Phn 22. Lp đường ng và thoát nước
Phn 23. Điu hp kích thước và môđun
Phn 24. Phân tích chi phí
chu trình d án
Phn 25. Qun lý bo dưỡng
Phn 26. Qun lý tài sn
Phn 27. Hp đồng xây dng
Phn 28. Kho sát đất
Phn 29. Thiết kế cnh quan
Phn 30. Môi trường và quy hoch
Phn 31. Quy chế s dng đất và bt động sn
Phn 32. Trường hc và công trình giáo dc
Phn 33. Bnh vin và công trình y tế
Phn 34. Công trình tôn giáo
Phn 35. Công trình lch s
Ph lc I. Minh ha các thut ng
chung và đặc bit
Ph lc II. H thng đo lường
Tiếng Anh chuyên ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh chuyên ngành - Người đăng: nguyensang992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
256 Vietnamese
Tiếng Anh chuyên ngành 9 10 444