Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh chuyên ngành cao học hành chính

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2928 lần   |   Lượt tải: 16 lần
UNIT ONE: ADMINISTRATION – PUPLIC ADMINISTRATION
Acivity 3
To administer

[əd'ministə]

Quaûn lyù, ñieàu haønh, ñieàu khieån

Administration (n)
Administrative
(adj)
Administrator (n)

[əd,minis'trei∫n]

Haønh chính, söï quaûn lyù

[əd'ministrətiv]

thuôc
̣ vềhoăc
̣ dinh
́ dang
́ tới viêc
̣ quan
̉ lýcac
́ viêc
̣ dân sự hoăc
̣ kinh
doanh; hanh
̀ chinh
́

[əd'ministreitə]

ngươì chiu
̣ trach
́ nhiêm
̣ quan
̉ lýcông viêc
̣ (nhât́ làvềkinh doanh); nhà
quan
̉ lý

Cooperate (v)

[kou'ɔpəreit]

Hợp tác, cộng tác

Cooperation (n)
Service (n)
Power
Having power
Coordinate(v)
Coordination (n)
Control (v)
The state (n)
To take charge of
To run a company

[kouɔpə'rei∫n]
['sə:vis]

Sự hơp tác, sự cộng tác
Dịch vụ, sự phục vụ, sự giúp đỡ; cục, sở, ban, ngành, khoa
Quyền lực, quyền; khả năng; sức mạnh; thể lực
Có quyền
Phối hợp, ñieàu phoái
Sự phối hợp, söï ñieàu phoái
Kiểm sóat, kiềm chế, tự chủ
Nhà nước
Chịu trách nhiệm, đảm trách
Điều hành công ty, quản lý công ty

['pauə]
[hæviη 'pauə]
[kou'ɔ:dinət]
[kouɔ:di'nei∫n]
[kən'troul]
[steit]
[tə teik t∫ɑ:dʒ əv]
[tə rʌn ə
'kʌmpəni]

Activity 4:

TEXT ONE: ADMINISTRATION

Para.1:
Term (n)
History (n)
Author (n)
To coincide (with) (v)
Formation (n)
Classical (adj.)

[tə:m]

To form (v)
Apparently (adv)
Distinct (adj)
Sense (n)
To assist (v)
To serve (v)
To manage (v)
To direct (v)

[fɔ:m]

To govern (v)

['histri]
['ɔ:θə]
[,kouin'said]
[fɔ:'mei∫n]
['klæsikəl]

[ə'pærəntli]
[dis'tiηkt]
[sens]
[ə'sist]
[sə:v]
['mænidʒ]
[di'rekt;
dai'rekt]
['gʌvən]

Từ, thuaät ngữ; giới hạn, kỳ hạn; nhiệm kỳ; học kỳ
Lòch söû; quá trình lịch sử
Taùc giaû; ngöôøi taïo ra, ngöôøi gaây ra
Truøng hôïp, truøng khít
Söï hình thaønh, söï thaønh laäp
Kinh ñieån; coå ñieån, khoâng hoa myõ; haïng öu (taùc phaåm
(vaên hoïc))
Hình thaønh, thaønh laäp
Moät caùch roõ raøng, roõ reät
Phaân bieät, roõ reät
Yù nghóa, nghóa; gíac quan
Trôï lyù, hoä taù, trôï giuùp
Phucï vuï; giúp đỡ
Quaûn lyù; quản trị
Höôùng daãn, chæ ñaïo, ñaïo dieãn
Cai trò, chi phoái, ñieàu khieån
1

Hint (n)
To combine (v)
Combination (n)
principal (adj)
Context (n)
To translate (v)
Servant (n)

[hint]
[kɔm'bain]
[kɔmbi'nei∫n]
['prinsəpl]
['kɔntekst]
[trænz'leit]
['sə:vənt]

Haøm yù, aån yù
Keát hôïp, phoái hôïp
Söï keát hôïp, söï phoái hôïp
Chính, chuû yeáu
Boái caûnh, văn cảnh
Bieân dòch, dòch thuaät, theå hieän ra; hieåu; giaûi thích; coi laø
Ngöôøi phuïc vụ, người ở; người đầy tớ

Para. 2:
Originally (adv)
Subtle(v)
Extended (adj)
Series (n)
Public sector (n)
Private sector (n)
...
UNIT ONE: ADMINISTRATION – PUPLIC ADMINISTRATION
Acivity 3
To administer
[ d'minist ]ə ə
Quaûn lyù, ñieàu haønh, ñieàu khieån
Administration (n)
[ d,minis'trei∫n]ə
Haønh chính, söï quaûn lyù
Administrative
(adj)
[ d'ministr tiv]ə ə thuôc vê hoăc dinh dang t i viêc quan ly cac viêc dân s hoăc kinh ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ơ ̣ ̉ ̣ ự ̣
doanh; hanh chinh̀ ́
Administrator (n)
[ d'ministreit ]ə ə
ng i chiu trach nhiêm quan ly công viêc (nhât la vê kinh doanh); nha ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ươ ̣ ̣ ̉ ̣
quan lý̉
Cooperate (v)
[kou'ɔpəreit]
Hợp tác, cộng tác
Cooperation (n)
[kouɔp 'ə rei∫n]
Sự hơp tác, sự cộng tác
Service (n)
['s :vis]ə
Dịch vụ, sự phục vụ, sự giúp đỡ; cục, sở, ban, ngành, khoa
Power
['pau ]ə
Quyền lực, quyền; khả năng; sức mạnh; thể lực
Having power
[hæviη 'pau ]ə
Có quyền
Coordinate(v) [kou' :ɔ dinət]
Phối hợp, ñieàu phoái
Coordination (n) [kou :ɔ di'nei∫n]
Sự phối hợp, söï ñieàu phoái
Control (v)
[k n'troul]ə
Kiểm sóat, kiềm chế, tự chủ
The state (n)
[steit]
Nhà nước
To take charge of
[tə teik t∫ :d ɑ ʒ əv]
Chịu trách nhiệm, đảm trách
To run a company
[tə rʌn ə
'k mp ni]ʌ ə
Điều hành công ty, quản lý công ty
Activity 4:
TEXT ONE: ADMINISTRATION
Para.1:
Term (n)
[t :m]ə
Từ, thuaät ngữ; giới hạn, kỳ hạn; nhiệm kỳ; học kỳ
History (n)
['histri]
Lòch söû; quá trình lịch sử
Author (n)
[' ]ɔ ə
Taùc giaû; ngöôøi taïo ra, ngöôøi gaây ra
To coincide (with) (v)
[,kouin'said]
Truøng hôïp, truøng khít
Formation (n)
[f :'mei∫n]ɔ
Söï hình thaønh, söï thaønh laäp
Classical (adj.)
['klæsik l]ə
Kinh ñieån; coå ñieån, khoâng hoa myõ; haïng öu (taùc phaåm
(vaên hoïc))
To form (v)
[f :m]ɔ
Hình thaønh, thaønh laäp
Apparently (adv)
[ 'pær ntli]ə ə
Moät caùch roõ raøng, roõ reät
Distinct (adj)
[dis'tiηkt]
Phaân bieät, roõ reät
Sense (n)
[sens]
Yù nghóa, nghóa; gíac quan
To assist (v)
[ 'sist]ə
Trôï lyù, hoä taù, trôï giuùp
To serve (v)
[s :v]ə
Phucï vuï; giúp đỡ
To manage (v)
['mænid ]ʒ
Quaûn lyù; quản trị
To direct (v)
[di'rekt;
dai'rekt]
Höôùng daãn, chæ ñaïo, ñaïo dieãn
To govern (v)
['g v n]ʌ ə
Cai trò, chi phoái, ñieàu khieån
1
tiếng anh chuyên ngành cao học hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh chuyên ngành cao học hành chính - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
tiếng anh chuyên ngành cao học hành chính 9 10 448