Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYÊN NGÀNH ĐTVT
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYÊN NGÀNH ĐTVT

Biên soạn :

THS. NGUYỄN QUỲNH GIAO
THS. NGUYỄN HỒNG NGA

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYÊN NGÀNH ĐTVT
Mã số: 491ANH213
Chịu trách nhiệm bản thảo
TRUNG TÂM ÐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, tiÕng Anh lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi c¸c nhµ nghiªn cøu, khoa häc,
c¸c nhµ qu¶n lý, häc sinh, sinh viªn… ®Ó tÝch luü, häc hái, nghiªn cøu. Cã thÓ nãi sö dông thµnh
th¹o ng«n ng÷ nµy sÏ giµnh ®−îc lîi thÕ c¹nh tranh trong mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh khoa
häc kü thuËt.
Nh»m gióp cho sinh viªn hÖ ®µo t¹o tõ xa häc tiÕng Anh chuyªn ngµnh ®iÖn tö viÔn th«ng cã
hiÖu qu¶, tËp bµi gi¶ng “tiÕng Anh chuyªn ngµnh viÔn th«ng” ®−îc biªn so¹n bao gåm nh÷ng kiÕn
thøc c¬ b¶n vÒ m¹ng, truyÒn dÉn v« tuyÕn vµ h÷u tuyÕn, chuyÓn m¹ch vµ øng dông c«ng nghÖ
th«ng tin trong viÔn th«ng. Tập bài giảng gồm 10 Unit, đòi hỏi 60 tiết trên lớp, có thể tương
đương 100 giờ tự học. Đi kèm với cuốn sách, sinh viên sẽ cần bộ đĩa đi kèm để giúp việc học đạt
hiệu quả cao hơn.
TËp bµi gi¶ng nµy rÌn luyÖn ®Çy ®ñ c¸c kü n¨ng: nghe, nãi, ®äc, viÕt và dÞch. TËp bµi gi¶ng
cung cÊp c¸c kh¸i niÖm, các vấn đề vµ c¸ch sö dông c¸c thuËt ng÷ chuyªn ngµnh viÔn th«ng, t¹o
®iÒu kiÖn cho sinh viªn luyện nh÷ng cÊu tróc ng÷ ph¸p. PhÇn thùc hµnh ng«n ng÷ gåm nhiÒu lo¹i
h×nh bµi tËp phï hîp giúp sinh viªn dÔ dµng h¬n trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các
thuật ngữ đã tích luỹ được.
Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch,
viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên
cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi
học tại Học viện cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.
Các tác giả đã rất cố gắng tuy nhiên do điều kiện thời gian hạn hẹp nên những thiếu sót trong
quyển bài giảng là khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mong và xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn
bè đồng nghiệp và các học viên.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban giám đốc Học viện
Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1, Khoa Cơ bản 1 và
sự khuyến khích động viên của các bạn bè đồng nghiệp để chúng tôi hoàn thành được tập tài liệu
này.
Hµ néi, n¨m 200...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING
TING ANH
CHUYÊN NGÀNH ĐTVT
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông 9 10 83