Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên ngành Hóa

Được đăng lên bởi En Nho
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2773 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

AAS

Atomic AbsorptionSpectrometry

Quang phổ hấp thụ nguyên tử

AE

Auxiliary Electrode

Điện cực phụ trợ

ASV

Anodic Stripping Voltammetry

Von – Ampe hòa tan anot

CSV

Cathodic Stripping Voltammetry

Von - Ampe hòa tan catot

CV

Cyclic Voltammetry

Von-ampe vòng

DP

Differential Pulse

Xung vi phân

DPASV

Differential Pulse Anodic
Stripping Voltammetry

Hanging Mercury Drop Electrode
Phƣơng pháp cực phổ xung

DPP

Differential pulse polarography

HMDE

Hanging Mercury Drop Electrode

LOD

Limit of detection

MFE

Mercury Film Electrode

vi phân
Điện cực giọt thủy ngân treo
Giới hạn phát hiện
Điện cực màng thủy ngân
Phƣơng pháp cực phổ xung biến

NPP

Normal pulse polarography

đổi đều

RDE

Rotating Disk Electrode

Điện cực đĩa quay

RE

Reference Electrode

Điện cực so sánh

SMDE

State Mercury Drop Electrode

Điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh

SSE

Solid State Electrode

Điện cực rắn

WE

Workinh Electrode

Điện cực làm việc

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................... 3
1.1 Giới thiệu chung về các kim loại nặng ............................................................... 3
1.2 Giới thiệu về đồng, chì, cadimi và kẽm. ............................................................. 3
1.2.1 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng....................... 3
1.2.1.1 Trạng thái tự nhiên của đồng .............................................................. 3
1.2.1.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng ............................................... 3
1.2.2 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì.......................... 4
1.2.2.1 Trạng thái tự nhiên của chì ................................................................ 4
1.2.2.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của chì .................................................. 4
1.2.3 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi .................... 5
1.2.3.1 Trạng thái tự nhiên của cađimi ........................................................... 6
1.2.3.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của cađimi............................................. 6
1.2.4 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của kẽm ........................ 7
1.2.4.1 Trạng thái tự nhiên của kẽm ............................................................... 7
1.2.4...
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
AAS
A t o m i c A b s o r p t i o n S p e c t r o m e t r y
Quang phổ hấp thụ nguyên tử
A E
A u x i l i a r y E l e c t r o d e
Điện cực phụ trợ
ASV
A n o d i c S t r i p p i n g V o l t a m m e t r y
Von Ampe hòa tan anot
CSV
Cathodic Stripping Voltammetry
Von - Ampe hòa tan catot
CV
Cyclic Voltammetry
Von-ampe vòng
DP
Differential Pulse
Xung vi phân
DPASV
Differential Pulse Anodic
S t r i p p i n g V o l t a m m e t r y
Hanging Mercury Drop Electrode
DPP
Differential pulse polarography
Phƣơng pháp cực phổ xung
v i p h â n
HMDE
Hanging Mercury Drop Electrode
Điện cực giọt thủy ngân treo
L O D
L i m i t o f d e t e c t i o n
Giới hạn phát hiện
MFE
Mercury Film Electrode
Điện cực màng thủy ngân
NPP
Normal pulse polarography
Phƣơng pháp cực phổ xung biến
đổi đều
RDE
Rotating Disk Electrode
Điện cực đĩa quay
RE
Reference Electrode
Điện cực so sánh
S M D E
S t a t e M e r c u r y D r o p E l e c t r o d e
Điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh
SSE
S o l i d S t a t e E l e c t r o d e
Điện cực rắn
WE
Workinh Electrode
Điện cực làm việc
Tiếng anh chuyên ngành Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên ngành Hóa - Người đăng: En Nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếng anh chuyên ngành Hóa 9 10 741