Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TECHNOLOGY - 1
Accumulator (n)Tổng
Addition (n) Phép cộng
Address (n) Địa chỉ
Appropriate (a) Thích hợp
Arithmetic (n) Số học
Capability (n) Khả năng
Circuit (n) Mạch
Complex (a) Phức tạp
Component (n) Thành phần
Computer (n) Máy tính
Computerize (v)Tin học hóa
Convert (v) Chuyển đổi
Data (n) Dữ liệu
Decision (n) Quyết định
Demagnetize (v) Khử từ hóa
Device (n) Thiết bị
Disk (n) Đĩa
Division (n) Phép chia

Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính
Equal (a) Bằng
Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ
External (a) Ngoài, bên ngoài

Feature (n) Thuộc tính
Firmware (n) Phần mềm được cứng hóa
Function (n) Hàm, chức năng
Fundamental (a) Cơ bản
Greater (a) Lớn hơn
Handle (v) Giải quyết, xử lý
Input (v,n) Vào, nhập vào
Instruction (n) Chỉ dẫn
Internal (a) Trong, bên trong
Intricate (a) Phức tạp
Less (a) Ít hơn
Logical (a) Một cách logic
Magnetic (a) Từ

Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ
Manipulate (n) Xử lý
Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học
Mechanical (a) Cơ khí, có tính chất cơ khí
Memory (n) Bộ nhớ
Microcomputer (n) Máy vi tính
Microprocessor (n) Bộ vi xử lý
Minicomputer (n) Máy tính mini

Multiplication (n) Phép nhân
Numeric (a) Số học, thuộc về số học
Operation (n) Thao tác
Output (v,n) Ra, đưa ra
Perform (v) Tiến hành, thi hành
Process (v) Xử lý
Processor (n) Bộ xử lý
Pulse (n) Xung
Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký

Signal (n) Tín hiệu
Solution (n) Giải pháp, lời giải
Store (v) Lưu trữ
Subtraction (n) Phép trừ
Switch (n) Chuyển
Tape (v,n) Ghi băng, băng
Terminal (n) Máy trạm
Transmit (v) Truyền

Abacus (n) Bàn tính
Allocate (v) Phân phối
Analog (n) Tương tự
Application (n) Ứng dụng
Binary (a) Nhị phân, thuộc về nhị phân
Calculation (n) Tính toán
Command (v,n) Ra lệnh, lệnh (trong máy tính)
Dependable (a) Có thể tin cậy được
Devise (v) Phát minh
Different (a) Khác biệt

Digital (a) Số, thuộc về số
Etch (v) Khắc axit
Experiment (v,n) Tiến hành thí nghiệm, cuộc thí nghiệm
Figure out (v) Tính toán, tìm ra
Generation (n) Thế hệ
History (n) Lịch sử
Imprint (v) In, khắc
Integrate (v) Tích hợp
Invention (n) Phát minh
Layer (n) Tầng, lớp
Mainframe computer (n) Máy tính lớn
Mathematician (n) Nhà toán học

Microminiaturize (v) Vi hóa
Multi-task (n) Đa nhiệm
Multi-user (n) Đa người dùng
Operating system (n) Hệ điều hành
Particular (a) Đặc biệt
Predecessor (n) Người, vật tiền nhiệm; tổ tiên

Priority (n) Sự ưu tiên
Productivity (n) Hiệu suất
Real-time (a) Thời gian thực
Schedule (v,n) Lập lịch; lịch biểu
S...
TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
TECHNOLOGY - 1
Accumulator (n)Tng
Addition (n) Phép cng
Address (n) Địa chỉ
Appropriate (a) Thích hợp
Arithmetic (n) Số học
Capability (n) Khnăng
Circuit (n) Mạch
Complex (a) Phức tạp
Component (n) Thành phn
Computer (n) Máy tính
Computerize (v)Tin học hóa
Convert (v) Chuyển đổi
Data (n) Dliệu
Decision (n) Quyết định
Demagnetize (v) Khử từ hóa
Device (n) Thiết b
Disk (n) Đĩa
Division (n) Phép chia
tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật 9 10 719