Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên ngành may mặc

Được đăng lên bởi Oải Hương
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Unit 1: MAKING UP THE GARMENT
Sewing a garment is just like building a room. It always has a logical assembling
procedure. For example, we fit and sew the body section of a coat first, then
attach the sleeves. Otherwise, the armholes and the sleeves may not have
proper dimensions.
We construct or build up a garment in the following way:
1. Saw darts, pleats, or tucks
2. Join shoulder seams.
3. Attach pockets, work buttonholes, make belts.
4. Prepare and attach collar.
5. Complete front/back neck facing and bound buttonholes.
6. Sew sideseams.
7. Sew sleeves, make cuffs, insert into bodies.
8. Insert zips or side plackets.
9. Turn up the hem.
10. Press.
11. Sew on buttons, press studs, hook and eyes.
PRACTICES
1. Answer the question
a. Is sewing a garment just like building a room? Why ?
b. How many steps do u do to make a garment ?
c. Do you sew the sideseam in step 4?
d. In what step do you sew on buttons ?
2. Read the following passage then translate the diagram of the wash care
labels into Vietnamese
Today, the machine – washable clothes have made home laundering processes
much easier. The wash care label on the garments will indicate whether a
garment should be machine or hand washed. So you need not worry about how
to wash an unfamiliar looking fabric.
Remember that Drip-dry garment should not be wrung or spun dry. They should
be hung to dry in the same position in which they are worn.
Drip – dry garments look neater if creases are gently smoothed out while the
clothes are drying. Pleats should be pulled into shape and collars, cuffs and
openings should be smoothed flat.
Mọi người cùng tham gia vào bài học này nhé, nếu có đáp án sớm thì sẽ có tiếp tục
những bài sau.
Lưu ý: Những bài sau rất thú vị và càng ngày càng liên quan sâu hơn tới lĩnh vực
tiếng Anh chuyên ngành mà các bạn đang và sẽ tham gia

1.

UNIT 1 : MAKING UP A GARMENT
Việc may 1 sản phẩm giống như việc xây dựng 1 căn phòng. kính cận
Nó luôn có một phương thức gắn kết logic. Ví dụ: Trước tiên chúng ta chắp và may các phần thân của một
chiếc áo khoác, sau đó là chắp tay. Nếu không thực hiện các bước thứ tự như thế thì nách và tay áo có thể
không cùng 1 chiều. ))
Chúng ta cấu trúc nên hoặc hình thành 1 sản phẩm may mặc theo các thứ tự sau::cuoideu:
1. May chiết, ly hoặc các dường ben.
2. May đường may vai
3. Dán túi, thùa khuyết, may đai
4. Chuẩn bị BTP và may cổ
5. May hoàn thiện đáp cổ trước, sau và các khuyết cúc tại cổ
6. Chắp sườn
7. Chắp tay, may Măng séc, chắp tay vào thân
8. Tra kh...
Unit 1: MAKING UP THE GARMENT


 

!"
#
$%
&'
()
*+,
-
./
01
23
#4)
##
PRACTICES
#'5
6!6
76
8(6
6
$9
:
3;
3


98<3

8;
)/
=
>ườ?@@@AếBCDDEBế
@
FưG"H@I@@@@J5KơL
ế'J@@DC@
Tiếng anh chuyên ngành may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên ngành may mặc - Người đăng: Oải Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiếng anh chuyên ngành may mặc 9 10 44