Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh chuyên ngành tài chính

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
©taichinh2a.com

1. Valuation / Appraisal (n) => Thẩm định giá
2. Valuer / Appraiser (n) => Thẩm định viên
3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; vật sở hữu
4. Similar property (n) => Tài sản tương tự
5. Single-property (n) => Tài sản riêng biệt
6. Market value (n) => Giá trị thị trường
7. As of a given date (phr) => Vào thời điểm cụ thể
8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tế trên thị trường
9. Provide sound evidence (phr) => Cung cấp bằng chứng cụ thể
10. Estimate (v) => Đánh giá; ước lượng
11. Determined (adj) => Được xác định
12. Real estate industry (n) => Ngành bất động sản.
13. accruals for depreciation: khấu hao tích lũy
14. Adequate profitability: khả năng lợi nhuận tương ứng
15. administrative (compliance) review: Xem xét thực thi
16. ad valorern property taxation: thuế định trên tài sản
17. adjusted book value: giá trị sổ sách được điều chỉnh
18. age-life method: phương pháp tuổi thọ
19. risks yield (ARY): tỷ suất rủi ro toàn bộ
20. asset - based approach: phương pháp dựa vào tài sản
21. assumptions: các giả thiết
22. auction: đấu giá
23. average competent management: khả năng quản lý trung bình
24. bona vacantia: tài sản không người nhận
25. book value: giá trị sổ sách
26. Bundle of rights: nhóm quyền
27. business valuation: thẩm định giá doanh nghiệp

©taichinh2a.com

28. calibration: kiểm tra
29. capitalization factor: vốn hóa
30. capitalization: hệ số vốn hóa
31. capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa
32. capital structure: cơ cấu vốn
33. carrying amount: số thực hiện
34. cash flow: dòng tiền
35. cash generating unit: đơn vị hoạt động
36. certificate of value: chứng nhận giá trị/ chứng thư giá trị
37. comparable data: dữ liệu so sánh
38. comparable sales method: phương pháp so sánh giá bán
39. compliance review: xem xét chấp thuận
40. compliance statement: cam kết tuân thủ
41. component value: giá trị cấu thành
42. condemnation: trưng dụng
43. contract rent or Passing rent: hợp đồng cho thuê
44. control premium: tăng giá do quyền kiểm soát
45. cost: chi phí
46. cost approach: cách tiếp cận chi phí
47. cost approach for valuing fine art: cách tiếp cận chi phí cho thẩm định mỹ thuật
48. cost model: mô hình chi phí
49. curable depreciation: giảm trừ có thể phục hồi
50. current assets; tài sản lưu động
51. Annuity => Trả góp
52. Anticipation => Dự báo
53. Assemblage value => Giá trị chung (giá trị hội tụ)
54. Assessed value => Giá trị ước lượng

©taichinh2a.com

55. Rateable value => Tỷ lệ đánh thuế
56. Tax...
©taichinh2a.com
1. Valuation / Appraisal (n) => Thm đnh giá
2. Valuer / Appraiser (n) => Thẩm định viên
3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; vật sở hữu
4. Similar property (n) => Tài sản tương tự
5. Single-property (n) => Tài sản riêng biệt
6. Market value (n) => Giá trị thị trường
7. As of a given date (phr) => Vào thời điểm cụ thể
8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch thực tế trên thị trường
9. Provide sound evidence (phr) => Cung cấp bằng chứng cụ thể
10. Estimate (v) => Đánh giá; ước lượng
11. Determined (adj) => Được xác định
12. Real estate industry (n) => Ngành bất động sản.
13. accruals for depreciation: khấu hao tích lũy
14. Adequate profitability: khả năng lợi nhuận tương ứng
15. administrative (compliance) review: Xem xét thực thi
16. ad valorern property taxation: thuế định trên tài sản
17. adjusted book value: giá trị sổ sách được điều chỉnh
18. age-life method: phương pháp tuổi thọ
19. risks yield (ARY): tỷ suất rủi ro toàn bộ
20. asset - based approach: phương pháp dựa vào tài sản
21. assumptions: các giả thiết
22. auction: đấu giá
23. average competent management: khả năng quản lý trung bình
24. bona vacantia: tài sản không người nhận
25. book value: giá trị sổ sách
26. Bundle of rights: nhóm quyền
27. business valuation: thẩm định giá doanh nghiệp
tiếng anh chuyên ngành tài chính - Trang 2
tiếng anh chuyên ngành tài chính - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tiếng anh chuyên ngành tài chính 9 10 847