Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh chuyên ngành Trắc Địa Bản Đồ

Được đăng lên bởi ongoiyeuthuong-maria
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lession 1: INTRODUCTION
1.1. SURVEYING: TRẮC ĐỊA
Sai số trung phương : Leasts quare error
Trọng số : Weight
Trọng số đơn vị : a posteriori variance factor
Lưới giải tích : Polygon network
1. Từ mới:
 Define
 Measurement
 Relative
 Position
 Man made
 Feature
 Surface
 Presentation
 Graphically
 Numerically
 Distance
 Angle
 Direction
 Location
 Elevation
 Area
 Volume
 Thus
 Determine
 Portray
 Construction
 Profile
 Cross-section
 Diagram
 Process
 Divide
 Field-work
 Office-work
 Necessary
 Purpose
2. Bài đọc:

[di’fain] : v
['məʒəmənt] : n
['relətiv] : adj
[pə'zi∫n] : n
['fi:t∫ə] : n
['sə:fis] : n
[,prezen'tei∫n] : n
['græfikəli] : adv
[nju:'merikəli]
['distəns] : n
['æηgl] : n
[di'rek∫n] : n
[lou'kei∫n] : n
[,eli'vei∫n] : n
['eəriə] : n
['vɔlju:m] : n
[đʌs] : adv
[di’tə:min] : v
[pɔ:'trei]: v
[kən'strʌk∫n] : n
['proufail] : n
['krɔs'sek∫n] : n
['daiəgræm] : n
['prouses] : n / v
[di'vaid] : v
['fi:ld,wə:kə]: n
['ɔfis,wə:kə] : n
['nesisəri] : adj
['pə:pəs] : n / v

: định nghĩa.
: sự đo lường, phép đo
: liên quan đến, tương đối
: vị trí; lập trường, quan điểm
: do con người tạo ra, nhân tạo.
: điểm đặc trưng
: bề mặt
: sự trình bày
: bằng đồ thị
: bằng kĩ thuật số
: khoảng cách
: góc
: hướng
: vị trí
: độ cao
: vùng; diện tích
: thể tích
: theo cách đó, do vậy
: xác định, định rõ
: miêu tả
: sự xây dựng
: tiểu sử, mặt cắt nghiêng, bản vẽ
: mặt cắt ngang
: biểu đồ
: quy trình / gia công, xử lí
: chia ra
: công việc ngoại nghiệp
: công tác nội nghiệp
: cần thiết, thiết yếu
: mục đích / có mục đích

Surveying may be defined as the art of making measurement of the relative positions of
natural and manmade features on the Earth’s surface, and the presentation of this information
either graphically or numerically.
Distances, angles, directions, locations, elevations, areas and volumes are thus determined
from data of the survey. Also, much of the information of the survey is portrayed graphically
or numerically by the construction of maps, profiles, cross-sections and diagrams.
Thus, the process of surveying may be divided info the field-work of talking
measurements and the office-work of computing and drawing necessary to the purpose of the
survey.
1.2. USES OF SURVEYS: Ứng dụng của trắc địa
1. Từ mới:
 Establish
[is'tæbli∫] : v
: thành lập, thiết lập
 Boundary
['baundəri] : n
: biên giới
 Project
['prədʒekt] : n
: dự án
 Magnitude
['mægnitju:d] :adj
: độ lớn
 Aside
[ə'said] : adv
: sang một bên / pre: ngoài ra, trừ ra
 As...
Lession 1: INTRODUCTION
1.1. SURVEYING: TRẮC ĐỊA
Sai số trung phương : Leasts quare error
Trọng số : Weight
Trọng số đơn vị : a posteriori variance factor
Lưới giải tích : Polygon network
1. Từ mới:
Define [di’fain] : v : định nghĩa.
Measurement ['məʒəmənt] : n : sự đo lường, phép đo
Relative ['relətiv] : adj : liên quan đến, tương đối
Position [pə'zi∫n] : n : vị trí; lập trường, quan điểm
Man made : do con người tạo ra, nhân tạo.
Feature ['fi:t∫ə] : n : điểm đặc trưng
Surface ['sə:fis] : n : bề mặt
Presentation [,prezen'tei∫n] : n : sự trình bày
Graphically ['græfikəli] : adv : bằng đồ thị
Numerically [nju:'merikəli] : bằng kĩ thuật số
Distance ['distəns] : n : khoảng cách
Angle ['æηgl] : n : góc
Direction [di'rek∫n] : n : hướng
Location [lou'kei∫n] : n : vị trí
Elevation [,eli'vei∫n] : n : độ cao
Area ['eəriə] : n : vùng; diện tích
Volume ['vɔlju:m] : n : thể tích
Thus [đʌs] : adv : theo cách đó, do vậy
Determine [di’tə:min] : v : xác định, định rõ
Portray [pɔ:'trei]: v : miêu tả
Construction [kən'strʌk∫n] : n : sự xây dựng
Profile ['proufail] : n : tiểu sử, mặt cắt nghiêng, bản vẽ
Cross-section ['krɔs'sek∫n] : n : mặt cắt ngang
Diagram ['daiəgræm] : n : biểu đồ
Process ['prouses] : n / v : quy trình / gia công, xử lí
Divide [di'vaid] : v : chia ra
Field-work ['fi:ld,wə:kə]: n : công việc ngoại nghiệp
Office-work ['ɔfis,wə:kə] : n : công tác nội nghiệp
Necessary ['nesisəri] : adj : cần thiết, thiết yếu
Purpose ['pə:pəs] : n / v : mục đích / có mục đích
2. Bài đọc:
Tiếng Anh chuyên ngành Trắc Địa Bản Đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh chuyên ngành Trắc Địa Bản Đồ - Người đăng: ongoiyeuthuong-maria
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tiếng Anh chuyên ngành Trắc Địa Bản Đồ 9 10 257